Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

E-ured

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

3

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Ciljevi kolegija su:

 razviti kod studenta opća i specifična znanja glede uredskog poslovanja u suvremenom informatičkom društvu. Student u okviru kolegija osim upoznavanja općih smjernica u razvitku uredskog poslovanja, strukturom i procesima koji se odvijaju u uredskom poslovanju, treba se upoznati sa standardima i normama uredskog poslovanja, načelima suvremenog poslovnog komuniciranja, te steći vještine potrebne za pragmatičnu upotrebu digitalne tehnologije u sustavu uredskog poslovanja.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon odslušanog predavanja i vježbi student će moći:

1.       prepoznati i odabrati sklopovlje i komunikacijsku opremu za uredsko poslovanje

2.       prepoznati i odabrati programsku podršku za uredsko poslovanje

3.       koristiti se računalom i uredskim softverskim alatima (office paketi) u normalnim uredskim poslovima.

4.       ispravno koristiti sigurnosne postupke: autorizacija, tajnost, povjerljivost, neporecivost, dostupnost

5.       automatizirati poslovanje ureda

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave

nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

10

Periodična provjera znanja

3

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

60

100

Pismena provjera znanja*

3

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Pismeni ispit

60

100

Usmena provjera znanja**

1

1-5

Priprema za usmenu provjeru znanja

Usmena provjera znanja

0

10

Ukupno:

5

     

60

100

*Pismenoj provjeri znanja student pristupaju studenti ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

**Usmenom dijelu ispita pristupa student nakon provjere znanja te može povećati ocjenu ostvarenu na kolokviju ili provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave

nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita - do 60 min.

                                                       Usmeni dio ispita - do 30 min.

1.8.     Popis literature

Panian, Ž. (2009): Poslovna informatika za ekonomiste, Masmedia, Zagreb

Bosilj Vukšić, V. (2004): Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb

Kalakota, R, Robinskon, M.: e-Poslovanje 2.0, Mate, Zagreb

Penić, S, Begović, S., Maričić, D. (2012) E-poslovanje za konkurentnost malih i srednjih poduzetnika, Recom, Zagreb

Panian, Ž. (2001): Izazovi Elektroničkog Poslovanja, Zagreb

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo