Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Menadžment kvalitete

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

I.                   

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Studenti će steći praktična i teoretska znanja u izgradnji, primjeni i nadzoru sustava upravljanja kvalitetom na konkretnim primjerima iz prakse. Cilj je osposobiti studente da nauče kako provoditi upravljanje kvalitetom u praksi. Ovo je izuzetno važno, jer danas gotovo da i nema tvrtke koja ne primjenjuje zahtjeve neke od normi za upravljanje sustavima (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS). Studenti će usvojiti znanja i vještine koji su neophodni za menadžere kvalitete u svim vrstama organizacija. Većina organizacija danas ima jednog ili nekoliko stručnjaka za kvalitetu a potražnja za stručnjacima tog tipa je u porastu.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.         Nakon odslušanog kolegija student će moći:

2.         1. razumjeti povijesni razvoj kvalitete i ulogu menadžmenta u primjeni sustava upravljanja kvalitetom

3.         2. analizirati sustav upravljanja kvalitetom

4.         3. identificirati nesukladnosti i predložiti popravne radnje

5.         4. poznavati temeljne alate upravljanja kvalitetom

6.         5. modelirati sustav upravljanja kvalitetom

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan prisustvovati  na 70 % predavanja i vježbi kako bi imao uvjet za potpis.

Student treba, sukladno zadatku dobivenom od predavača, izraditi i samostalno prezentirati jednu vježbu (individualno ili kao član para ili član tima od troje studenata).

Za formiranje završne ocjene i polaganje ispita je potrebno imati minimalan broj bodova sakupljenih iz vježbi (min 9, max 20).

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminarska nastava

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

Sudjelovanje u diskusijama,

- Individualni rad

- Rad u grupi do tri studenta,

- rad u paru

0

9

0

20

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

21

21

40

40

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

42

80

Ukupno:

5

     

51

100

**Završni ispit student treba polagati ukoliko nije zadovoljan postignutim bodovima na prethodnim periodičnim provjerama znanja te ukoliko nije položio jednu ili obje periodične provjere znanja.  Student ne može pristupiti usmenom dijelu završnog  ispita ukoliko na pismenom dijelu ispita nije ostvario prolaznu ocjenu.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kriteriji i način polaganja ispita:

  1. Periodične provjere znanja

Tijekom semestra svaki je student dužan prisustvovati periodičnoj provjeri znanja.  Ukoliko student položi oba pisana dijela periodične provjere znanja te sudjeluje u diskusijama i grupnom radu do tri studenta ili radu u paru, stječe uvjet za formiranje završne ocjene i nije dužan pristupiti ponovnoj provjeri znanja na ispitnom roku (redovnom ili izvanrednom ). Periodična  provjera znanja traje pojedinačno do 45 minuta gdje student odgovara pisano na postavljena pitanja.

Od studenta se očekuje redovito sudjelovanje u vježbama sukladno uputama dobivenim od strane nastavnika  uz mogućnost  korištenja suvremenih nastavnih pomagala   (računalo, projektor, prezenter, ppt prezentacija, ploča).

  1. Pismeni i usmeni ispit

Studenti koji nisu zadovoljili pisane periodične provjere znanja tijekom semestra pristupaju polaganju   ispita na redovitim ili izvanrednim ispitnim rokovima. Pismeni dio ispita traje 45 minuta, a usmeni dio ispita može trajati najduže do 30 minuta.

1.8.     Popis literature

1.      Lazibat, T.: Upravljanje kvalitetom, 2009., Zagreb

2.       Juran, J. M., Gryna, F. M.: Planiranje i analiza kvalitete, 1999., MATE

3.       Juran, J. M., Gryna, F. M.: Juran's Quality Control Handbook, McGrawHill, 5th edition

4.       Kondić, Ž., Kvaliteta i metode poboljšanja, Varaždin, 2004.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo