Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Poslovna komunikacija za menadžere

Studijski program

Stručni studij

Status kolegija

 Izborni                                     

Studijska godina

treća

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5 ECTS

Broj sati (P+V+S)

(30+0+15)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Usvajanje općih znanja potrebnih za uspješniju interpersonalnu komunikaciju u poslovnom okruženju i djelotvorno oblikovanje poruka u javnoj i pisanoj komunikaciji, kao i prilikom prezentiranja informacija.
Stjecanje potrebnih znanja i vještina iz važnih primijenjenih područja poslovnog komuniciranja, kao što su izvođenje prezentacija, komunikacija u prodaji, pregovaranja, vođenje sastanaka, intervjuiranje, elektronički posredovana komunikacija itd.

Stjecanje veće razine kompetencije za različite vrste komunikacijskih aktivnosti u akademskom i poslovnom okruženju.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

  1. Steći vještine komunikacije.
  2. Steći znanja potrebna za uspješnu komunikaciju u poslovnom okruženju.
  3. Naučiti kako djelotvorno oblikovati poruku u javnoj i pisanoj komunikaciji.
  4. Procesom aktivnog sudjelovanja studenata – timskom i interaktivnom nastavom podržati rasprave uz analizu poslovnih slučajeva.
  5. Steći višu razinu kompetencije za različite komunikacijske aktivnosti u akademskom i poslovnom okruženju.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa jest prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te izrada seminarskog rada.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

Ø  Kolokviji + usmeni ispit = konačna ocjena

Ø  Pismeni ispit + usmeni ispit = konačna ocjena

Kolokviji i pismeni dio ispita traju 60 minuta. Usmeni dio ispita možete trajati najdulje 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

1.      Bovee, C. L.; Thill, J. V.: Suvremena poslovna komunikacija, Mate, Zagreb, 2012.

2.      Cutlip, S. M.; Center, A. H.; Broom, G. M.: Učinkoviti odnosi s javnošću, MATE, Zagreb, 2010.

3.      Lewicki, R. J.; Saunders, D. M.; Barry, B.: Pregovaranje, Mate, Zagreb, 2009.

4.      Barker, A.: Sastanak – učinkovit, ugodan, uspješan…, MEP, Zagreb, 2001.

5.      Lamza-Maronić, M.; Glavaš, J.: Poslovno komuniciranje, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2008.

6.      Peters,T.; Waterman, ml. R.: U potrazi za izvrsnošću, Profil, Zagreb, 2008.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo