Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija Ekologija 1
Studijski program Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo
Status kolegija  Izborni
Studijska godina druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30+30+0
 1. 1.OPIS KOLEGIJA
 1. Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je upoznati studente s izvorima i vrstama onečišćenja okoliša, načinima otklanjanja onečišćenja te važnijim zakonima iz ovog područja.
 1. Uvjeti za upis kolegija
            -
 1. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:
 1. argumentirati značaj upravljanja okolišem
 2. definirati osnovne pojmove ekologije i zaštite okoliša
 3. opisati onečišćujuće tvari u zraku, tlu i vodi
 4. nabrojati osnovne načine čišćenja zagađenog zraka
 5. opisati stupnjeve pročišćavanja otpadnih voda
 6. povezati uzorke i posljedice onečišćenja okoliša
 7. nabrojati osnovne zakone i pravilnike iz područja zaštite okoliša
 1. Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 
 1. Obveze studenata
Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju.
 1. Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a

 

Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,0 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Seminarski rad** 0,5 1-7 Izrada i izlaganje seminarskog rada Prezentacija seminarskog rada 0 10
Periodična provjera znanja 2,0 1-7 Priprema za pisanu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
25 50
Završni ispit * 2,0 1-7 Priprema za provjeru znanja Pisana* provjera znanja 25 50
1,0 1-7 Priprema za provjeru znanja Usmena provjera znanja 25 50
Ukupno: 5       50 100

 

*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

**Seminarski rad nije obavezan, ali izradom i izlaganjem seminara student može ostvariti dodatne bodove za povećanje pozitivne ocjene.

 1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

-        Pisanog dijela ispita

-        Usmenog dijela ispita     

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1 i K2.

 

Ispit preko kolokvija:

Svaki kolokvij mora biti ostvaren s najmanje 50 %. Ukupna uspješnost iz oba kolokvija se računa po izrazu (K1(%)+K2(%))/2.

 

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                          – dovoljan          (2)

63 – 75 %                          – dobar               (3)

76 – 88 %                          – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                        – izvrstan            (5)

 

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

 

Student može ostvariti dodatni bonus:

 • Seminarski rad  (do 10 %) (nije obavezan, ali je moguće izraditi jedan ili više seminarskih radova).
 • Dodatni bodovi služe za povećanje pozitivne ocjene pisanog dijela ispita (dodaju se na ispitu, ne na kolokvijima)
 • Duljina i način trajanja ispita:   Pisani dio ispita - do 60 min.

                                                                   Usmeni dio ispita - do 15 min.

 1.  Popis literature

Glavač, V.: Uvod u globalnu ekologiju, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2001.

Tušar, B.; Pročišćavanje otpadnih voda, Kigen, Zagreb, 2009.

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)

Grupa autora (Đikić, D, Springer, O.) Ekološki leksikon, Barbat, Zagreb, 2001.

Corbitt, R.A.: Standard Handbook of Environmental Engineering, McGraw-Hill, New York,1999.

Liu, D.H.F., Liptak, B.G., Bouis, P.A.: Environmental Engineers’ Handbook, Lewis Publishers, New York, 1996.

http://yosemite.epa.gov/oaqps/EOGtrain.nsf/homeform?openform

 1. Komentari
-

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo