Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Elementi za prijenos snage i gibanja

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

2.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje karakteristika, načina dimenzioniranja, te konstrukcija elemenata strojeva za prijenos snage i kružnog gibanja. Prijenosnici snage i gibanja - podjela. Osovine i vratila. Klizni i valjni ležaji. Spojke. Remenski prijenos s plosnatim remenom. Remenski prijenos s klinastim remenjem. Tarni prijenos. Čelnici, stožnici, vijčanici. Puževi i pužna kola. Lanci i lančanici. Elementi za prijenos snage i kružnog gibanja elastičnim kolima.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

  1. Opisati remenski prijenos s plosnatim i klinastim remenom, tarni prijenos, zupčaničke prijenosnike te pužni prijenos
  2. Izračunati remenski prijenos s plosnatim i klinastim remenom, tarni prijenos, zupčaničke prijenosnike te pužni prijenos
  3. Projektirati elemente remenskih, tarnih, zupčaničkih i pužnih prijenosa
  4. Izabrati materijal elementa remenskih, tarnih, zupčaničkih i pužnih prijenosa
  5. Izraditi projekt zupčaničkog reduktroa s jednim stupnjem prijenosa

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama i obvezna predaja dva proračuna kao uvjet za potpis.
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Pohađanje
predavanja

1

1-5

Prisutnost
uz aktivno sudjelovanje

Evidencija

15

15

Projektni zadatak

1,5

5

Izrada projektnog zadatka

Evidencija i
pregled vježbi

15

30

Usmena obrana projektnog zadatka

1

1-5

Priprema izlaganja uz usmeno izlaganje

4 kolokvija ili
pismeni ispit

10

20

Kolokvij ili ispit*

1,5

1-5

Pismena provjera znanja

Pismena i usmena provjera znanja

Bodovanje kolokvija (2x10 pitanja)

Bodovanje teorijskog i numeričkog dijela ispita (2x10 pitanja)

15

35

Ukupno:

5

     

55

100

*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

-          Pisanog dijela ispita

-          Usmenog dijela ispita  

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1 i K2.

Ispit preko kolokvija:

Svaki kolokvij mora biti ostvaren s najmanje 50 %.

 

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                            – dovoljan          (2)

63 – 75 %                            – dobar                (3)

76 – 88 %                            – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                          – izvrstan            (5)

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

  • Duljina i način trajanja ispita:     Pisani dio ispita                - do 180 min.

                                                                      Usmeni dio ispita            - do 20 min.

1.8.     Popis literature

  1. http://www.sfsb.unios.hr/uploads/docs/PREDMETI/P401/NASTAVNI-MATERIJALI-ELEMENTI%20KONSTRUKCIJA%202-TARNI%20PRIJENOS%20SNAGE%20I%20GIBANJA.pdf

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo