Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Obradni sustavi

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Proizvodnog strojarstva

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

2.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente sa sustavima za obradu odvajanjem čestica

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       objasniti osnovna znanja o podjeli i primjeni strojeva za obradu odvajanjem čestica

2.       prepoznati određene dijelove obradnih strojeva

3.       riješiti jednostavniji numerički zadatak iz primjene tehnologija na alatnom stroju

  primjenom dosadašnjih znanja

4.       definirati sile i snagu rezanja te vrijeme obrade i instaliranu snagu stroja

5.       poznavati sustave prihvata i izmjene alata na obradnim strojevima

6.       poznavati mjerne sustave na alatnim strojevima

7.       poznavati osnovne elemente transportnih sustava u fleksibilnim strukturama

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe

1.5.    Obveze studenata

prisustvovanje predavanjima i vježbama
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-7

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Sudjelovanje na nastavi

1

1-7

Priprema za predstojeće predavanja i vježbe

Evidencija aktivnosti

0

10

Periodična provjera znanja

2

1-7

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

85

Završni ispit **

2

1-7

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

85

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Vrijeme trajanja svakog pojedinačnog kolokvija ili pismenog dijela ispita je do 90 minuta.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Za pozitivnu ocjenu iz kolegija potrebna je pozitivna ocjena iz oba kolokvija.

Ukoliko studenti nisu riješili neki od kolokvija isti nije moguće pisati na ispitnim rokovima.

Na redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima studenti koji su postigli najmanje minimalni broj bodova pristupaju usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% ………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………dobar (3)

81% -   90% ……….vrlo dobar (4)

91% - 100% …………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

1.                 R. Cebalo: Alatni strojevi i obradni sustavi, Vedograf, Zagreb 1999.

2.                 R. Cebalo :Obradni strojevi – II : zadaci. Zagreb : Vlastito izdanje, 1998.

3.                 R. Zdenković, Atlas alatnih strojeva, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1991.

4.                 R. Cebalo: Obradni sustavi, Vedograf, Zagreb 2000.

5.                 B.H. Amstead; P.F. Ostwald; M.L. Begeman, Manufacturing processes, VII ed., John Wiley & Sons,  New York, 1979

6.                 Klaus-Jörg Conrad: Taschenbuch der Werkzeug-maschinen,  Leipzig, 2006

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo