Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Održavanje postrojenja

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

2.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Ovladavanje teorijskim znanjima iz područja održavanja tehničkih sustava te osposobljavanje za oblikovanje organizacije, razradu tehnologije i upravljanje aktivnostima održavanja.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Opisati i definirati temeljne zadaće održavanja

2.       Identificirati i opisati glavne funkcije održavanja

3.       Objasniti pouzdanost tehničkih sustava i upravljanje zalihama pričuvnih dijelova i materijala te optimalnu zalihu.

4.       Objasniti osnovne tehnologije , pristupe i strategije održavanja

5.       Opisati izradu plana održavanja

6.       Opisati upravljanje održavanjem uz korištenje linijskih dijagrama, mrežnog planiranja i informacijskih sustava održavanja,

7.       Opisati ,objasniti i definirati osnovnu tehničko – tehnološku dokumentaciju koja se koristiti u održavanju

8.       Analizirati utjecajne parametre na troškove održavanja i definirati troškove održavanja

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama .
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3

1-8

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni.

Oblici provođenja nastave:Predavanja, vježbe

      Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Vrijeme trajanja svakog pojedinačnog kolokvija ili pismenog dijela ispita je do 90 minuta.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Za pozitivnu ocjenu iz kolegija potrebna je pozitivna ocjena iz oba kolokvija.

Ukoliko studenti nisu riješili neki od kolokvija isti nije moguće pisati na ispitnim rokovima.

Na redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima studenti koji su postigli najmanje minimalni broj bodova pristupaju usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% …………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………..dobar (3)

81% -   90% ……….….vrlo dobar (4)

91% - 100% ……………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

1.        Majdandžić, N. Strategije održavanja i informacijski sustavi održavanja, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 1999.

2.        Dhillon, B.S.: Engineering Maintenance – A Modern Approach, CRC Press, USA, 2002.

3.        Sebastijanović, S.: Osnove održavanja strojarskih konstrukcija, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2002.

4.        Rao, B.K.N.: Handbook of Condition Monitoring, Elseviar Advanced Technology, Oxford, UK, 1996.

5.        Barron, R.: Engineering condition monitoring – Practice, methods and applications, University of Strathclyde, Addison Wesley Longman, Essex, UK, 1996.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo