Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Poduzetništvo

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

2

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Razvijati razumijevanje poduzetništva i poduzetničkih procesa.

Integrirati funkcionalno područje materijala kao što vrijedi i za novi pothvat stvaranja i rasta.

Razvijati razumijevanje uloge i aktivnosti poduzetništva u globalnom okruženju.

Pružiti priliku za procjenu vlastite poduzetničke sklonosti i sposobnosti stvaranja novih pothvata / poslovnog plana.

Razumjeti osnovne aspekte razvoja i podnošenje poslovnog plana.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema pravilniku o studiranju

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Razumijevanje poduzetništva i poduzetničkih procesa

Razumijevanje poduzetničkih funkcija

Znati temeljne oblike poduzeća

Razumjeti i znati napraviti analizu vanjskog i unutarnjeg okruženja u poduzeću

Znati metode pokretanja vlastitog poduzetničkog poduhvata

Upoznati se sa temeljnim poduzetničkim strategijama

Razvijati razumijevanje uloge i aktivnosti poduzetništva u globalnom okruženju

Pružiti priliku za procjenu vlastite poduzetničke sklonosti i sposobnosti stvaranja novih pothvata / poslovnog plana.

Razumjeti osnovne aspekte razvoja i izrađivanje poslovnog plana

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave

nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

0,5

Svi

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

10

Periodična provjera znanja

1,5

Svi

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij

60

100

Pismena provjera znanja*

1,5

Svi

Priprema za pismenu provjera znanja

Pismeni ispit

60

100

Usmena provjera znanja**

0,5

Svi

Priprema za usmenu provjeru znanja

Usmena provjera znanja

0

10

Ukupno:

3

     

60

100

*Pismenoj provjeri znanja student pristupaju studenti ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

**Usmenom dijelu ispita pristupa student nakon provjere znanja te može povećati ocjenu ostvarenu na kolokviju ili provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave

nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita - do 60 min.

                                                       Usmeni dio ispita - do 60 min.

1.8.     Popis literature

Bolfek, B., Sigurnjak, L.; Poduzetništvo, Veleučilište u Slavonskom Brodu, 2011

Kolaković, M., Poduzetništvo u ekonomiji znanja, Sinergija, Zagreb, 2006

Hisrich, R.D., Peters, M. P., Shepherd, D. A., Poduzetništvo, Mate, Zagreb, 2011.

Škrtić, M., Poduzetništvo, Sinergija, Zagreb, 2006

Thompson, A.A., Strickland, S.J. , Strateški menadžment, Mate,4th ed, Zagreb, 2006

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo