Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija Programiranje NC strojeva i robota
Studijski program Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo
Status kolegija  Obavezni                                       
Studijska godina druga
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30+30+0

 

 1. 1.OPIS KOLEGIJA

 

 1. Ciljevi kolegija
 • Osposobljavanje studenata za programiranja izrade jednostavnijih dijelova na CNC strojevima postupcima obrade odvajanjem čestica,
 • Upoznavanje s osnovama programiranja robota.
 1. Uvjeti za upis kolegija
            -
 1. Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:

1.   definirati koordinatne sustave stroja, alata i obratka

2.   primijeniti funkcije numeričkog upravljanja pri obradi odvajanjem čestica na CNC stroju

3.   pravilno odabrati alate i parametre režima obrade pri programiranju izrade obradom odvajanja čestica na CNC stroju

3.   izraditi tehnološku dokumentaciju na osnovi zadanog crteža

4.   napisati i simulacijom provjeriti program za numeričko upravljanje za konkretan crtež

5.   opisati osnovne spoznaje o mogućnosti optimiranja režima obrade pri obradi odvajanjem čestica na CNC stroju

6.      razlikovati 2 ½ D programiranje i 3D programiranje

7.      Opisati strukturu i građu robota ili manipulatora

 1. Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   
 1. Obveze studenata
Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju.
 1. Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a

 

Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,0 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 2,0 1-7 Priprema za pisanu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
25 50
Završni ispit * 2,0 1-7 Priprema za provjeru znanja Pisana* provjera znanja 25 50
1,0 1-7 Priprema za provjeru znanja Usmena provjera znanja 25 50
Ukupno: 5       50 100

 

*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.
 1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

-        Pisanog dijela ispita

-        Usmenog dijela ispita     

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1 i K2.

 

Ispit preko kolokvija:

Svaki kolokvij mora biti ostvaren s najmanje 50 %. Ukupna uspješnost iz oba kolokvija se računa po izrazu (K1(%)+K2(%))/2.

 

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                          – dovoljan          (2)

63 – 75 %                          – dobar               (3)

76 – 88 %                          – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                        – izvrstan            (5)

 

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

 

 • Duljina i način trajanja ispita:   Pisani dio ispita               - do 120 min.

                                                                   Usmeni dio ispita            - do 15 min.

 1.  Popis literature
 2. Bošnjaković, M., Stoić, A.; Programiranje CNC strojeva, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2011.
 3. Bošnjaković, M.; Numerički upravljani alatni strojevi, Školska knjiga, Zagreb, 2009.
 4. Smid, P.; CNC Programming Handbook, Industrial Press Inc. (2nd edition), New York, 2003.
 5. Evans, K.; Student Workbook for ,Programming of CNC Machines, Industrial Press Inc. (2nd edition), New York, 2007.
 6. Michael W. Mattson; CNC Programming: Principles And Applications, Cengage Learning, 2009.
 7. EMCO; Software description: EMCO WinNC, SINUMERIK 810D/840D Turning, 2005.
 8. EMCO; Software description: EMCO WinNC, SINUMERIK 810D/840D Milling, 2005.
 9. SCORBOT – ER 4u -User Manual, Intelitek Inc., Manchester, USA, 2001.
 10. Kovačić, Z i dr.: Osnove robotike, Graphis, Zagreb, 2002.
  1. Komentari
 
  -

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo