Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Projektni menadžment

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Proizvodnog strojarstva

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

Treća godina

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5 ECTS bodova

Broj sati (P+V+S)

(P30 +V30)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija :

Cilj kolegija je upoznati studente sa projektom kao alatom za provođenje promjena ili reakcija na trendove i izazove tržišta. Studente će se upoznati i sa osnovnim pojmovima upravljanja projektima kao jednim načinom vođenja i nadzora poslovnih aktivnosti u cilju postizanja poslovnih i društvenih ciljeva koji uz pravilnu primjenu korisnicima reducira troškove poslovanja uz istodobno povećanje produktivnosti. Na vježbama je cilj upoznati studente s mogućnostima programskog alata za upravljanje projektima.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

 

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Prilagoditi određenu vrstu projekata tržišnom gospodarstvu

2.       Stjecanje osnovnih znanja o projektima , programima, procesima, upravljanju projektima

3.       Prepoznati primjenu projekata u izvršavanju strategije

4.       Raspoznati osnove elemente projektnog plana

5.       Nabrojati ključne aktivnosti projekata

6.       Objasniti ključne elemente završne faze projekta

7.       Izraditi, napisati i formulirati pilot projekt

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju vježbe, pišu i usmeno izlažu zadane im seminarske radove, te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 60 % od ukupnog broja nastavnih sati, uz uvjet da su napisali i usmeno prezentirali svoj seminarski rad. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini

1.6.    Praćenje rada studenata putem parcijalnih provjera znanja tokom semestra te putem redovitih provjera znanja na samim vježbama. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, seminar, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1,5

1-7

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

1,5

1-7

Pisanje i uređivanje seminarskog rada, Izrada prezentacije te usmeno izlaganje

Ocjenjivanje seminarskog rada

0

0

Periodična provjera znanja

2

1-7

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

(po potrebi dodajete

50

100

Završni ispit **

2

1-7

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Na ispit svi studenti trebaju znati svoje CARNet račune za pristup službenom e-mailu.

Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra neće se ponavljati, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 45 minuta.

U slučaju želje za popravljanjem svog rezultata s pojedinog parcijalnog ispita

(broja bodova), student ima pravo ponovnog polaganja gradiva u

okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima

utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

Trajanje završnog ispita je do 90  minuta, a usmenog do 30 minuta

Ukupan broj bodova                Ocjena

89 – 100

Izvrstan (5)

76 – 88

Vrlo dobar (4)

63 – 75

Dobar (3)

50 – 62

Dovoljan (2)

 0 – 49

Nedovoljan (1)

1.8.     Popis literature

1.        nastavna predavanja

2.       Omazić, Mislav Ante; Baljkas, Stipe „Projektni menadžment“, Sinergija nakladništvo, Zagreb 2005, ISBN 953-6895-18-8

3.       Zekić, Zdravko: Projektni menadžment, upravljanje razvojnim promjenama, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2010. ISBN: 978-953-6148-92-9

4.       Stover S., T.:Microsoft Office Project 2007 Inside Out, 2007.,  ISBN 10  0-7356-2327-9

5.       Project Managment Institute: „Project Management Body of Knowledge – PMBoK“

6.       Projektni menadžment - upravljanje razvojnim promjenama, Ekonomski fakultet Rijeka i Conefing grupa, 2010

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo