Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Strojevi i proizvodna oprema - praksa

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

2.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

0+60+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente sa vrstama, primjenom i mogućnostima strojeva i opreme u proizvodnji.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       razlikovati pojedine strojeve i proizvodnu opremu

2.       prepoznati dijelove strojeva i opreme

3.       pokazati razlike kod upravljanja klasičnih i numerički upravljanih strojeva

4.       znati kako skladištiti, čuvati i zaštititi pribor i opremu

5.       znati odrediti uvjete korištenja i održavanje strojeva i opreme

6.       znati odrediti potrebnu zaštitu na radu

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 vježbe 

 samostalni zadaci 

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama .
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3

1-6

Priprema prezentacije

Prezentacija

50

95

Završni ispit **

3

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

95

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Periodična provjera znanja sastoji se od izrade prezentacije i prezentiranja iste.

Prezentacija može trajati najdulje 15 min po studentu.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Studenti koji nisu riješili ispit putem prezentacije na ispitnim rokovima pristupaju pismenoj provjeri znanja.

Na redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima studenti koji su postigli najmanje minimalni broj bodova pristupaju usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% ………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………dobar (3)

81% -   90% ……….vrlo dobar (4)

91% - 100% …………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

1.                 R. Cebalo: Alatni strojevi i obradni sustavi, Vedograf, Zagreb 1999.

2.                 Grizelj, B.: "Alati i naprave", Strojarski fakultet Slavonski Brod 2004.

3.                 Grizelj, Branko, "Strojevi za oblikovanje metala deformiranjem". Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu(sveucilisni udzbenik), 2007.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo