Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Tehnologija III

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

2 godina (IV. Semestar)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

45+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje studenata s osnovama proizvodnog postupka spajanja materijala zavarivanjem, te osnova površinske zaštite konstrukcija. Kolegij obuhvaća teorijske i praktične osnove tehnike zavarivanja, opreme za zavarivanje, utjecajnih čimenika i mogućih grešaka kod zavarivanja. Upoznavanje s tehnologijom površinske zaštite koje inženjerima stoje na raspolaganju radi zaštite i umanjenja štete od korozije.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Upisana druga godina  Stručnog studija Proizvodno strojarstvo.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

1.       Definirati osnovni značaj zavarivanja

2.       Izabrati metodu zavarivanja s obzirom na osnovni materijal

3.       Definirati koroziju i zaštitu materijala

4.       Izabrati zaštitne prevlake

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 samostalni zadaci 

 ostalo

1.5.    Obveze studenata

Predavanja. Auditorne i laboratorijske vježbe. Upoznavanje sa opremom u pogonu i demonstracije primjene proizvodnih postupaka u pogonu (radionici). Tijekom odvijanja nastave provjera znanja rješavanjem testova.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja

2,0

1-4

Prisutnost na nastavi

Evidencija

15

15

Pohađanje vježbi

1,0

2

Prisutnost uz aktivno sudjelovanje na vježbama

Evidencija i pregled vježbi

0

5

Periodična provjera znanja

1,0

1-4

Priprema za kolokvij ili pismeni ispit

2. kolokvija

15

35

Završni ispit **

2,0

1-4

Ponavljanje usvojenog gradiva

Pismena i usmena provjera znanja

25

45

Ukupno:

6

     

55

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Sudjelovanje na predavanjima i vježbama, ispunjene sve obveze (predani seminarski radovi), položena dva kolokvija (trajanje kolokvija:jedan školski sat). Ako se ne polože kolokviji potrebno je na cjelovitom ispitu polagati (trajanje ispita: dva školska sata). Nakon položenih kolokvija ili cjelovitog ispita potrebno pristupiti usmenom dijelu ispita.

1.8.     Popis literature

1.       Lukačević,Z. Zavarivanje, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1998.

2.       Samardžić,I. i dr. Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija, digitalni udžbenik, http://www.sfsb.hr/kth/zavar/index.html

3.       I. Esih, Z. Dugi: Tehnologija zaštite od korozije I i II, Zagreb, 1990.

       4.    I. Esih: Osnove površinske zaštite, Zagreb 2003.

   

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo