Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Čvrstoća

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                      

Studijska godina

1.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Osnovni koncepti i metode koje se koriste u nauci o čvrstoći. Definicija pojma naprezanja, transformacija naprezanja i proračun glavnih naprezanja pri stanju ravninskog naprezanja. Mohrova kružnica za dvoosno i troosno stanje naprezanja. Duljinska i kutna deformacija. Volumenska deformacija. Transformacije deformacije, glavne deformacije. Hookeov zakon tečenja, dijagram naprezanje-deformacija, veze između konstanti elastičnosti: modula elastičnosti, Poissonovog omjera i modula smičnosti. Stvarno, proračunsko i dopušteno naprezanje. Faktor sigurnosti. Osno opterećenje štapa. Produljenje i naprezanja. Toplinska, početna i montažna naprezanja. Statički neodređeni problemi. Koncentracija naprezanja i Saint-Venantov princip. Naprezanja i deformacije pri uvijanju okruglog štapa u elastičnom području. Kut zakreta. Dimenzioniranje. Statički neodređene osovine. Savijanje ravnog štapa. Izrazi za normalno i posmično naprezanje. Određivanje progiba i nagiba metodom analogne grede. Primjena metode kod simetrično opterećenih grednih nosača. Energija deformiranja. Teorije čvrstoće. Izvijanje štapova u elastičnom i plastičnom području. Eulerova kritična sila, Tetmajerova formula. Dimenzioniranje štapova opterećenih na izvijanje pri osno-simetričnom opterećenju.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

  1. Definirati osnovne pojmove čvrstoće: naprezanje, deformacija i njihova međusobna ovisnost za linearno elastični materijal konstrukcije
  2. Odrediti pomake i naprezanja kod osno opterećenih štapova
  3. Odrediti naprezanja i dimenzionirati štap opterećen na uvijanje okruglog presjeka
  4. Odrediti progibe i nagibe elastične linije kod savijanja štapa pomoću metode analogne grede
  5. Objasniti osnovne teorije čvrstoće
  6. Prepoznati složeno opterećenje konstrukcije
  7. Odrediti kritično opterećenje štapa opterećenog na izvijanje
  8. Opisati osnovne eksperimentalne metode provjere čvrstoće i deformacija elemenata konstrukcije

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,0

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

2,0

1-8

Priprema za pisanu provjera znanja

Kolokvij

25

50

Završni ispit *

2,0

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pisana* provjera znanja

25

50

 

1,0

1-8

Priprema za provjeru znanja

Usmena provjera znanja

25

50

Ukupno:

5

     

50

100

*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

-          Pisanog dijela ispita

-          Usmenog dijela ispita  

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1, K2,K3, K4 i K5.

Ispit preko kolokvija:

Ukupan broj bodova ostvaren putem kolokvija mora biti  najmanje 50 %.

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                            – dovoljan          (2)

63 – 75 %                            – dobar                (3)

76 – 88 %                            – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                          – izvrstan            (5)

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

  • Duljina i način trajanja ispita:     Pisani dio ispita                - do 180 min.

                                                                      Usmeni dio ispita            - do 20 min.

1.8.     Popis literature

1.      Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći, Tehnička knjiga, Zagreb 1999.

2.      Alfirević, I.: Nauka o čvrstoći, str. 479-570, Inženjerski priručnik, IP1 Temelji inženjerskih znanja, Školska knjiga, Zagreb 1996.

3.      Brnić, J.: Nauka o čvrstoći I, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

4.      Benham, P.P.; Crawford, R.J.; Armstrong. C.G.: Mechanics of Engineering Materials, Longman Group Lmtd, London 1996.

5.      Cheng, F.-H.: Statics and Strength of Materials, Glencoe/McGraw-Hill, New York 1998.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo