Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

ENGLESKI TEHNIČKI  JEZIK

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Proizvodnog strojarstva

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

PRVA  () Redovni studenti

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

2

Broj sati (P+V+S)

30+5+0

$.       OPIS KOLEGIJA

 

$..    Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati i podsjetiti studente s gramatičkim i jezičnim strukturama engleskog jezika te naučiti studente pravilno koristiti stručnu terminologiju te istu i primjenjivati.

$.2.    Uvjeti za upis kolegija

Upisana prva  godina

$.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

-         služiti se stručnom terminologijom

-         služiti se stručnom terminologijom

-         definirati i razlikovati glagolska vremena

-         koristiti se pasivnim konstrukcijama u pisanom i usmenom obliku

-         objasniti različite strukture rečenica i njihove složenosti

-         moći će slagati vremena i koristiti direktni i indirektni govor

-         kategorizirati frazalne i modalne glagole

-         prevoditi stručne tekstove

-         primjenjivati stečena znanja u svim kategorijama engleskog/njemačkog jezika

$.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

$.5.    Obveze studenata

Studenti imaju sljedeće obveze kako bi ostvarili pravo na potpis:

. Prisustvovanje predavanjima i  vježbama (5 %) 

2. Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi (zadnji tjedan nastave)

$.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

 

-9

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0%

5%

Periodična provjera znanja

 

-9

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij
Kolokvij 2

50%

95%

Završni ispit **

 

-9

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50%

95%

Ukupno:

2

     

50

00

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji

na pismenom ispitu.

 Popis literature : Preporučena literatura:

. Val Lambert&Elaine Murray: Everyday Technical English, Longman, 2003.

2.Ruth Gairns, Stuart Redman: True to Life Intermediate i Upper-Intermediate, Cambridge University Press, 998.

3. David Newby: Grammar for Communcation, Školska knjiga; Zagreb

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo