Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Materijali I

Studijski program

Stručni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                 

Studijska godina

Prva

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje s građom i strukturom materijala, dijagramima stanja, osnovnim mehaničkim svojstvima materijala, osnovama toplinske obrade metala te s osnovnim svojstvima i primjenom materijala u strojarstvu.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

-

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno položenog ispita student će moći:

1.       Definirati vrste kemijskih veza i kristalne sustave metala i keramika

2.       Objasniti proces kristalizacije i obilježja pojedinih kristalnih struktura

3.       Objasniti povezanost mikrostrukture i svojstava materijala

4.       Opisati postupke ispitivanja osnovnih mehaničkih svojstava materijala

5.       Definirati uvjete nastanka pojedinih strukturnih faza Fe-C legura i odrediti mikrostrukture

6.       Objasniti specifičnosti metastabilne i stabilne kristalizacije Fe-C legura

7.       Objasniti parametre toplinske obrade

8.       Definirati osnovne postupke toplinske obrade metalnih materijala

9.       Nabrojati osnovna svojstva i područja primjene pojedinih tehničkih materijala

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Pravo na potpis nastavnika kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza i stječe pravo polaganja ispita imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70 % od ukupnog broja nastavnih sati i uredno izvršili dogovorene studijske obveze.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-9

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

3

1-9

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

45

90

Završni ispit **

3

1-9

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Pismenoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se polaže pismeno i usmeno.         

Pismeni dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem tri kolokvija koji se polažu periodično tijekom nastave.

Usmenom dijelu ispita student pristupa nakon što su položeni svi kolokviji odnosno pismeni dio ispita.

Kriteriji ocjenjivanja (kolokvija, pismenog dijela ispita, usmenog dijela ispita, ispita u cijelosti):

  0 – 49 %             – nedovoljan (1)

50 – 62 %             – dovoljan (2)

63 – 75 %             – dobar (3)

76 – 88 %             – vrlo dobar (4)

89 – 100 %          – izvrstan (5)

Na pojedinom od tri kolokvija moguće je ostvariti najviše 30 bodova.

Na pismenom dijelu ispita moguće je ostvariti najviše 90 bodova.

Na usmenom dijelu ispita moguće je ostvariti najviše 10 bodova.

Konačna ocjena ispita određuje se prema navedenom kriteriju ocjenjivanja, a na osnovi zbroja  bodova kolokvija ili pismenog dijela ispita i usmenog dijela ispita.

Duljina trajanja kolokvija i ispita:

-          kolokvij - do 45 min

-          pismeni dio ispita - do 135 min

-          usmeni dio ispita - do 30 min

1.8.     Popis literature

1.      V. Ivušić, M. Franz, Đ. Španiček, L. Ćurković: Materijali I, FSB, Zagreb, 2011.

2.      F. Kovačiček, Đ. Španiček: Materijali - osnove znanosti o materijalima, FSB, Zagreb, 2000.

3.      V. Ivušić: Dijagrami stanja metala i legura, FSB, Zagreb, 2003.

4.      M. Novosel, D. Krumes: Željezni materijali (metalografske osnove i tehnička primjena željeznih ljevova), Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1997.

5.      M. Franz: Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb, 2005.

6.      I. Vitez: Ispitivanje mehaničkih svojstava metalnih materijala, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2006.

7.      M. Stupnišek, F. Cajner: Osnove toplinske obradbe metala, FSB, Zagreb, 2001.

8.      I. Vitez: Sistemi legiranja, vrste i namjena čelika, Mašinski fakultet, Zenica, 1993.

9.      I. Katavić: Uvod u materijale, Tehnički fakultet u Rijeci, 2008.

10.   H. Schumann: Metallographie, VED DVFG, Leipzig, 1986.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo