Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Mehanika I

Studijski program

Stručni studij Proizvodnog strojarstva

Status kolegija

Obavezni               

Studijska godina

1.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente s temeljnim znanjima teorijske i primijenjene mehanike – statike. Definirati osnovne principe i zakone mehanike. Objasniti pojam sile i statičkog momenta te momenta savijanja. Objasniti uvjete ravnoteže krutih tijela osobito nosača te objasniti pojmove unutrašnjih sila i način određivanja. Definirati pojam težišta tijela te drugih momenta površine ravnih presjeka.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

 1. Definirati osnovne aksiome i teoreme mehanike
 2. Opisati sustave sila
 3. Objasniti pojam sile i statičkog momenta te momenta savijanja
 4. Definirati uvjete ravnoteže krutih tijela
 5. Objasniti nosače te objasniti pojmove unutrašnjih sila i način određivanja
 6. Definirati pojam težišta tijela
 7. Definirati pojam drugih momenta površine ravnih presjeka i način određivanja

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama .
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,0

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

2,0

1-8

Priprema za pisanu provjera znanja

Kolokvij

25

50

Završni ispit *

2,0

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pisana* provjera znanja

25

50

 

1,0

1-8

Priprema za provjeru znanja

Usmena provjera znanja

25

50

Ukupno:

5

     

50

100

*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

-          Pisanog dijela ispita

-          Usmenog dijela ispita  

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1, K2,K3, K4 i K5.

 

Ispit preko kolokvija:

Ukupan broj bodova ostvaren putem kolokvija mora biti  najmanje 50 %.

 

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                            – dovoljan          (2)

63 – 75 %                            – dobar                (3)

76 – 88 %                            – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                          – izvrstan            (5)

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

 • Duljina i način trajanja ispita:     Pisani dio ispita                - do 180 min.

                                                                      Usmeni dio ispita            - do 20 min.

1.8.     Popis literature

 1. Matejiček, F.; Semenski, D.; Vnučec, Z.: Uvod u Statiku sa zbirkom zadataka, Golden marketing, Zagreb, 1999. ISBN 653-6168-88-X
 2. Muftić, O.: Mehanika I, Statika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.
 3. Matejiček, F.; Vnučec, Z.: Elektronički udžbenik MZT RH – 2002-027, Zagreb, 2003: http://www.sfsb.hr/ksk/statika (Dio: Statika)
 4. Matejiček, F.: Vježbenica iz Mehanike I (Statika), Podloge za izvođenje vježbi iz nastavnog kolegija Mehanika I (I. sem.), Slavonski Brod, 1991.
 5. Inženjerski priručnik Ip1, Temelji inženjerskih znanja, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo