Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Mehanika II

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                      

Studijska godina

1.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente s temeljnim znanjima teorijske i primijenjene mehanike – kinematike i kinetike. Definirati osnovne principe i zakone mehanike gibanja. Objasniti pojam puta i položaja čestice te njezine brzine i ubrzanja te jednadžbi gibanja. Objasniti ravninsko gibanje krutog tijela te složeno gibanje. Objasniti kinetiku čestice i sustava čestica te krutog tijela: pojam rada, snage sile, količine gibanja, naleta, zamaha te potencijalne i kinetičke energije. Definirati pojam momenta tromosti krutog tijela. Objasniti ravninsko i sferno gibanje krutog tijela pod djelovanjem sila i momenta. Cilj je kolegija i poticanje studenata na sustavno rješavanje svekolikih problema gibanja čestica i tijela.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

  1. Opisati teme teorijske i primijenjene mehanike – kinematike i kinetike
  2. Definirati osnovne principe i zakone mehanike gibanja
  3. Protumačiti pojmove: puta, položaja, brzine i ubrzanja te jednadžbi gibanja čestice
  4. Objasniti ravninsko gibanje krutog tijela te složeno gibanje
  5. Protumačiti pojmove u kinetici čestice i sustava čestica te krutog tijela: pojam rada, snage sile, količine gibanja, naleta, zamaha te potencijalne i kinetičke energije
  6. Definirati pojam momenta tromosti krutog tijela
  7. Objasniti ravninsko i sferno gibanje krutog tijela pod djelovanjem sila i momenta

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama .
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

0,5

Svi

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

10

Dodatne aktivnosti*

1,5

Svi

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

Kolokvij 3

Kolokvij 4

60

100

Periodična provjera znanja

1,5

Svi

Priprema za pismenu provjera znanja

Pismeni ispit

60

100

Završni ispit **

0,5

Svi

Priprema za usmenu provjeru znanja

Usmena provjera znanja

0

10

Ukupno:

3

     

60

100

*Pismenoj provjeri znanja student pristupaju studenti ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

**Usmenom dijelu ispita pristupa student nakon provjere znanja te može povećati ocjenu ostvarenu na kolokviju ili provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

-          Pisanog dijela ispita

-          Usmenog dijela ispita  

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1, K2,K3, K4.

 

Ispit preko kolokvija:

Ukupan broj bodova ostvaren putem kolokvija mora biti  najmanje 50 %.

 

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                            – dovoljan          (2)

63 – 75 %                            – dobar                (3)

76 – 88 %                            – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                          – izvrstan            (5)

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

 

  • Duljina i način trajanja ispita:                     Pisani dio ispita                - do 180 min.

                                                                                              Usmeni dio ispita            - do 20 min.

1.8.     Popis literature

1.       Jecić, S.: Mehanika II, Kinematika i dinamika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.

2.       Ergić, T.: Vježbenica iz mehanike II  Kinematika i dinamika, Slav. Brod 1996.  

3.       Inženjerski priručnik IP1, Temelji inženjerskih znanja, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

4.       Matejiček, F.: Kinetika, teorijske podloge, zbirka i vježbenica, Strojarski fakultet u Slav. Brodu, 2002.

5.       Vujčić, M.:TehničkamehanikaII, ISKRA , Vinkovci, 1994

6.       Matejiček, F.; Vnučec Z.: Elektronički udžbenik MZT RH – 2002-027, Zagreb, 2003: http://www.sfsb.hr/ksk/statika (Dio: Kinematika i kinetika)

7.       Matejiček, F: Vježbenica iz Mehanike II (Dinamika), Podloge za izvođenje vježbi iz nastavnog kolegija Mehanika II (III. sem.), Slavonski Brod, 1992.

8.       Matejiček, F: Vježbenica iz Mehanike II (Kinematika), Podloge za izvođenje vježbi iz nastavnog kolegija Mehanika II (II. sem.), Slavonski Brod, 1992.

9.       Matejiček, F: Vježbenica za Mehaniku II (Kinematika i dinamika), Podloge za izvođenje vježbi iz nastavnog kolegija Mehanika II (II. sem.), Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1998.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo