Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Osnove tehnologija

Studijski program

Stručni studij Proizvodnog strojarstva

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

1.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente sa pojedinim tehnologijama i pojasniti osnovnu primjenu istih.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       razlikovati pojedine tehnologije obrade materijala

2.       poznavati osnovnu primjenu pojedine tehnologije

3.       riješiti jednostavnije numeričke zadatke iz određene tehnologije

4.       odrediti redoslijed tehnologija obrade i pojedinih operacija

5.       definirati parametre pojedine tehnologije

6.       odrediti ostvarivu kvalitetu obrade za pojedinu tehnologiju

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Sudjelovanje na nastavi

1

1-6

Priprema za predstojeće predavanja i vježbe

Evidencija aktivnosti

0

10

Periodična provjera znanja

2

1-6

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

85

Završni ispit **

2

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

85

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Vrijeme trajanja svakog pojedinačnog kolokvija ili pismenog dijela ispita je do 90 minuta.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Za pozitivnu ocjenu iz kolegija potrebna je pozitivna ocjena iz oba kolokvija.

Ukoliko studenti nisu riješili neki od kolokvija isti nije moguće pisati na ispitnim rokovima.

Na redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima studenti koji su postigli najmanje minimalni broj bodova pristupaju usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% ………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………dobar (3)

81% -   90% ……….vrlo dobar (4)

91% - 100% …………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

1.                 Raos, P.: Postupci proizvodnje polimernih proizvoda, autorizirana predavanja, Strojarski   

      fakultet, Slavonski Brod, 2004.

2.            Lukačević,Z.: Zavarivanje, Strojarski fakultet u Slav. Brodu, 1998.

3.            Grizelj, B.: "Oblikovanje metala deformiranjem", Strojarski fakultet Slavonski Brod 2002.

4.            Z.Bonačić Mandinić, I.Budić, Osnove tehnologije kalupljenja, jednokratni kalupi I dio,

              Strojarski fakultet Slavonski Brod, 2001.

5.            R. Cebalo: Alatni strojevi i obradni sustavi, Vedograf, Zagreb 1999.

6.            R. Cebalo: Obrada odvajanjem čestica, Vedograf, Zagreb 2000.

7.            Michaeli, W.: Einführung in die Kunststoffverarbeitung, Hanser Verlag, München, 1993.

8.            Osswald, T.A.: Polymer Processing-Fundamentals, Hanser Publishers, Munich, 1998.

9.            I.Katavić, Ljevarstvo, Tehnički fakultet Sveučilišta, Rijeka, 2001., ASM Metal

10.          Povrzanović, A.: "Obrada metala deformiranjem", Fakultet strojarstva i brodogradnje

              Zagreb, 1996.

11.          Hribar, J.: "Plastična obrada metala", Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, 1975

12.          Musafija, B.: "Obrada metala plastičnom deformacijom", Svjetlost Sarajevo, 1988.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo