Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija Priprema proizvodnje
Studijski program Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo
Status kolegija  Obavezni                                       
Studijska godina prva
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30+30+0

 

 1. 1.OPIS KOLEGIJA

 

 1. Ciljevi kolegija
Ovladavanje teorijskim znanjima iz područja pripreme proizvodnje, te osposobljavanje za izradu tehnološke dokumentacije za procese na klasičnim obradnim strojevima odvajanjem čestica.
 1. Uvjeti za upis kolegija
            -
 1. Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:

1.      Opisati glavne funkcije pripreme proizvodnje i njezine temeljne zadatke

2.      Definirati polazni materijal i izračunati dimenzije pripremka

3.      Izraditi tehnološku dokumentaciju za obradu odvajanjem čestica

4.      Definirati potrebne strojeve, alat i režime obrade

5.      Analizirati utjecaj pojedinih parametara režima obrade na kvalitetu i produktivnost

6.      Izračunati ukupno vrijeme izrade

7.      Opisati pristupe i tehnike optimizacije i unaprjeđenja projektiranog tehnološkog procesa

 1. Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 
 1. Obveze studenata
Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju.
 1. Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a

 

Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,0 1-7 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 2,0 1-7 Priprema za pisanu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
25 50
Završni ispit * 2,0 1-7 Priprema za provjeru znanja Pisana* provjera znanja 25 50
1,0 1-7 Priprema za provjeru znanja Usmena provjera znanja 25 50
Ukupno: 5       50 100

 

*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.
 1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

-        Pisanog dijela ispita

-        Usmenog dijela ispita     

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1 i K2.

 

Ispit preko kolokvija:

Svaki kolokvij mora biti ostvaren s najmanje 50 %. Ukupna uspješnost iz oba kolokvija se računa po izrazu (K1(%)+K2(%))/2.

 

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                          – dovoljan          (2)

63 – 75 %                          – dobar               (3)

76 – 88 %                          – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                        – izvrstan            (5)

 

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

 

 • Duljina i način trajanja ispita:   Pisani dio ispita               - do 120 min.

                                                                   Usmeni dio ispita            - do 15 min.

 1.  Popis literature
 2. Majdandžić, N.; Čuljak, S.: Priprema proizvodnje I, II, III, Sveučilište u Osijeku, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 1991.
 3. Majdandžić, N.; Lujić, R.; Matičević, G.; Šimunović, G.; Majdandžić, I.: Upravljanje proizvodnjom, Sveučilište u Osijeku, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2001.
 4. Jurković, M.; Tufekčić, Dž. Tehnološki procesi – projektiranje i modeliranje, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2000.
 5. Gačnik, V; Vodenik, F. Projektiranje tehnoloških procesa-optimizacija režima i vremena obrade, Tehnička knjiga Zagreb, 1990.
 6. Kalpakjian, S; Schmid, S. R. Manufacturing Engineering and Technology, Prentice Hall, 2010.
 7. Gideon Halevi, Process and Operation Planing, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003.
  1. Komentari
 
  -

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo