Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Tehnologija I

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Proizvodnog strojarstva

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

1.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

45+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente s osnovama ljevarstva i postupcima lijevanja metala. Upoznavanje s temeljnim tehnološkim mogućnostima oblikovanja metala lijevanjem. Unutar kolegija bit će prikazani načini izrade kalupa i taljenja metala. Pregled i sistematizacija proizvodnih postupaka u suvremenoj industrijskoj proizvodnji. Upoznati studente s osnovama nauka o polimernim materijalima i njihovoj preradbi u gotove proizvode.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.    Opisati osnovne postupke lijevanja metala

2.    Objasniti način izrade kalupa

3.    Definirati tehnološke parametre procesa lijevanja

4.    Definirati polimerne materijale

5.    Opisati osnovne karakteristike glavnih skupina polimernih materijala

6.    Objasniti osnovne postupke preradbe polimernih materijala

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama .

Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

 

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

3

1-7

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2

1-7

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

25

50

Završni ispit **

1

1-7

Priprema za provjeru znanja

Pismena provjera znanja

25

50

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

Pisanog dijela ispita

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1, K2

Ispit preko kolokvija:

Ukupan broj bodova ostvaren putem kolokvija mora biti  najmanje 50 %

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                            – dovoljan          (2)

63 – 75 %                            – dobar                (3)

76 – 88 %                            – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                          – izvrstan            (5)

Duljina i način trajanja ispita:    

Pisani dio ispita                - do 90 min.

 

1.8.     Popis literature

Obvezna literatura:

1.       Ivan Budić: Osnove tehnologije kalupljenja, Jednokratni kalupi I dio, II izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Strojarsku fakultet, Slavonski Brod, 2010.

2.       Ivan Budić, Zoran Bonačić-Mandinić: Osnove tehnologije kalupljenja, Jednokratni kalupi II dio, Strojarsku fakultet, Slavonski Brod, 2004.

3.       Ivan Budić: Posebni ljevački postupci, I dio, Strojarsku fakultet, Slavonski Brod, 2006.

4.       Ivan Budić: Posebni ljevački postupci, II dio, Strojarsku fakultet, Slavonski Brod, 2009.

5.       Raos, Pero; Šercer, Mladen. Teorijske osnove proizvodnje polimernih proizvoda. Slavonski Brod: Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Osijeku i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 2010.

Dopunska literatura:

I.      Katavić, Ljevarstvo, Tehnički fakultet Sveučilišta, Rijeka, 2001.,

2.       ASM Metal Handbook, Melting and Casting, vol. 5 B, ASM, Metals Park, Ohio, 1972.

3.       Čatić, Igor. Proizvodnja polimernih tvorevina. Zagreb: Društvo plastičara i gumaraca, 2006.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo