Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Alatni materijali

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

Treća

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje s osnovnim i proizvodnim zahtjevima na svojstva alatnih materijala. Upoznavanje s karakteristikama pojedinih skupina alatnih materijala; nelegiranim, niskolegiranim i visokolegiranim alatnim čelicima, brzoreznim čelicima te alatnim materijalima i alatima proizvedenim posebnim postupcima. Upoznavanje s posebnostima toplinskih obradi alata te postupcima modificiranja i prevlačenja radnih površina alata. Upoznavanje s načinom izbora optimalnog alatnog materijala i postupka za zadane radne uvjete.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

-

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno položenog ispita student će moći:

1.       Definirati osnovne i proizvodne zahtjeve na alatne materijale

2.       Usporediti pojedine vrste alatnih materijala obzirom na  osnovne zahtjeve

3.       Objasniti posebnosti toplinske obrade alatnih čelika

4.       Objasniti posebnosti primjene visokolegiranih alatnih čelika

5.       Opisati sinterirane metalne alatne materijale

6.       Opisati sinterirane keramičke alatne materijale

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza i stječe pravo polaganja ispita imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70 % od ukupnog broja nastavnih sati i uredno izvršili dogovorene studijske obveze.

 

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1,5

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Seminarski rad

0,5

1-6

Izrada i prezentacija seminarskog rada

Seminarski rad

10

20

Periodična provjera znanja

1

1-6

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

40

80

Završni ispit **

1

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pismena provjera znanja

40

80

Ukupno:

3

     

50

100

**Pismenoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se polaže pismeno.            

Pismeni dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem dva kolokvija koji se polažu periodično tijekom nastave.

Tijekom nastave obvezna je izrada i prezentacija seminarskog rada.

Kriteriji ocjenjivanja (kolokvija i pismenog dijela ispita):

  0 – 49 %             – nedovoljan (1)

50 – 62 %             – dovoljan (2)

63 – 75 %             – dobar (3)

76 – 88 %             – vrlo dobar (4)

89 – 100 %           – izvrstan (5)

Konačna ocjena ispita određuje se na osnovi ocjene seminarskog rada i ocjena kolokvija odnosno ocjene pismenog dijela ispita, a sukladno postotnom udjelu tih ocjena.

Kod određivanja ocjene pismenog dijela ispita na osnovi pozitivno ocjenjenih kolokvija uzima se u obzir srednja vrijednost postotka bodova ostvarenih na kolokvijima.

Duljina trajanja kolokvija i ispita:

-          kolokvij - do 45 min

-          pismeni dio ispita - do 90 min

1.8.     Popis literature

1.       M. Novosel, F. Cajner, D. Krumes: Alatni materijali, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1996.

2.       D. Krumes: Toplinska obradba, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2000.

3.       D. Krumes: Površinske toplinske obrade i inženjerstvo površina, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2004.

4.       M. Novosel, D. Krumes: Posebni čelici, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1998.

5.       M. Novosel, D. Krumes: Željezni materijali (metalografske osnove i tehnička primjena željeznih ljevova), Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1997.

6.       M. Novosel, D. Krumes, I. Kladarić: Željezni materijali - Konstrukcijski čelici, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo