Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Automatizacija

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

Izborni

Studijska godina

3

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje s osnovnim pojmovima, konceptima i temeljnim teorijskim podlogama na području automatizacije. Izučavanje osnovnih elemenata automatiziranih sustava.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno završenog predmeta student će moći:

1.       Opisati ulogu automatizacije postrojenja i procesa.

2.       Definirati elemente automatizacije: karakteristike senzora, aktuatora, regulatora.

3.       Protumačiti zadatke analize i sinteza sustava.

4.       Definirati osnove vođenja procesa (matematički model, vrste vođenja).

5.       Objasniti sustave vođenja u vremenskom i frekvencijskom području.

6.       Identificirati stabilnost sustava.

7.       Protumačiti PID regulator i iz njega izvedene regulatore.

8.       Opisati osnove programiranja PLC uređaja.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

predavanja

vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Redovno pohađanje nastave i vježbi prema Pravilniku o studiranju

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Pohađanje nastave

1

1, 3-8

Prisutnost uz aktivno sudjelovanje

Evidencija uz kratku usmenu/pismenu provjeru znanja

15

15

Grupna prezentacija

0,25

2

Priprema izlaganja uz usmeno izlaganje

Ovisno o stupnju pripremljenosti/kvaliteti izlaganja

0

5

Kontinuirana
provjera
znanja

1

1-8

Priprema za
kolokvij ili
pismeni ispit

2 kontrolne zadaće ili pismeni ispit

25

50

Završni ispit **

0,75

1-8

Ponavljanje
usvojenog
gradiva

Usmeni ispit

15

30

Ukupno:

3

     

54

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Polaganje kolokvija, pismeni i usmeni ispit

1.8.     Popis literature

2.       T.Šurina: Automatska regulacija, Školska knjiga, Zagreb, 1981.

3.       V. Kecman: Osnove automatike, zadaci iz automatske regulacije, Školska knjiga, Zagreb, 1988.

4.       N. Perić, I. Petrović: Računalno upravljanje sustavima - predavanja, Fakultet strojarstva i računarstva, Mostar, 2005.

5.       http://act.rasip.fer.hr/materijali/17/CCS_SKRIPTA_Naslovna_Stranica.pdf http://act.rasip.fer.hr/materijali/17/CCS_SKRIPTA_AU.pdf (18.03.2010.)

5.1.    Komentari

Nema komentara

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo