Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Elektrotehnika u strojarstvu

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Proizvodnog strojarstva

Status kolegija

       Izborni

Studijska godina

3.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

30+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

U okviru predavanja i vježbi upoznati studente s osnovama elektrotehnike i elektronike, Studentima će tijekom trajanja kolegija biti objašnjeni i demonstrirani načini mjerenja i izračuna osnovnih električnih veličina. Studenti će se upoznati s pregledom osnovnih elemenata strujnih krugova i elektroničkih komponenti i pregledom tehnologija za proizvodnju elektroničkih elementa i sklopova.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

  1. Definirati osnovne zakone elektrotehnike i elektronike, pripadajuće fizikalne veličine i mjerne jedinice
  2. Napraviti odgovarajuća mjerenja u strujnim krugovima
  3. Opisati osnovne elemente strujnih krugova i osnovne elektroničke komponente
  4. Riješiti tipizirane zadatke i logički usporediti dobivena rješenja
  5. Logički usporediti dobivena rješenja zadataka

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja: Predavanja.

Vježbe: auditorne vježbe, laboratorijske vježbe.

Poženi kolokviji iz laboratorijskih vježbi.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Vrijeme trajanja svakog pojedinačnog kolokvija ili pismenog dijela ispita je do 90 minuta.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Za pozitivnu ocjenu iz kolegija potrebna je pozitivna ocjena iz oba kolokvija.

Ukoliko studenti nisu riješili neki od kolokvija isti nije moguće pisati na ispitnim rokovima.

Na redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima studenti koji su postigli najmanje minimalni broj bodova pristupaju usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% …………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………..dobar (3)

81% -   90% ……….….vrlo dobar (4)

91% - 100% ……………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

Z.Valter, A. Vidić: Upute za laboratorijske vježbe iz elektrotehnike.

M. Essert, Z. Valter: Osnove elektrotehnike, Sveučilište u Zagrebu, 1990.

J. Grilec, D. Zorc, Osnove elektronike, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

Ž. Hocenski, G. Martinović, M. Antunović: Upute za laboratorijske vježbe iz digitalne elektronike, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, 2003.

V. Pinter: Osnove elektrotehnike, Tehnička knjiga, Zagreb, 1975.

M. Essert, G. Sečak, B. Skalicki: Vježbe iz elektrotehnike, Sveučilište u Zagrebu, 1980.

U. Peruško: Digitalna elektronika, Sveučilište u Zagrebu, 1994.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo