Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Inženjerstvo površina

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

Treća

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje s postupcima površinske toplinske obrade i toplinsko kemijskim postupcima modificiranja i prevlačenja površina kojima se postižu slojevi otporni na mehanička opterećenja, trošenje i koroziju.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

-

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno položenog ispita student će moći:

1.       Nabrojati i opisati postupke površinske toplinske obrade metala

2.       Predložiti postupak površinske toplinske obrade na temelju konstrukcijskih i tehnoloških zahtjeva

3.       Nabrojati i opisati termodifuzijske postupke obrade metala

4.       Nabrojati i  opisati postupke prevlačenja površina

5.       Predložiti postupak toplinsko kemijske obrade na temelju konstrukcijskih i tehnoloških zahtjeva

6.       Objasniti teoriju trošenja materijala

7.       Opisati načine trošenja materijala

8.       Nabrojati i opisati metode mjerenja trošenja strojnih dijelova

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe

 

1.5.    Obveze studenata

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza i stječe pravo polaganja ispita imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70 % od ukupnog broja nastavnih sati i uredno izvršili dogovorene studijske obveze.

 

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Seminarski rad

0,5

1-8

Izrada i prezentacija seminarskog rada

Seminarski rad

10

20

Periodična provjera znanja

2,5

1-8

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

40

80

Završni ispit **

2,5

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pismena provjera znanja

40

80

Ukupno:

5

     

50

100

**Pismenoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se polaže pismeno.             

Pismeni dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem dva kolokvija koji se polažu periodično tijekom nastave.

Tijekom nastave obvezna je izrada i prezentacija seminarskog rada.

Kriteriji ocjenjivanja (kolokvija i pismenog dijela ispita):

  0 – 49 %             – nedovoljan (1)

50 – 62 %             – dovoljan (2)

63 – 75 %             – dobar (3)

76 – 88 %             – vrlo dobar (4)

89 – 100 %          – izvrstan (5)

Konačna ocjena ispita određuje se na osnovi ocjene seminarskog rada i ocjena kolokvija odnosno ocjene pismenog dijela ispita, a sukladno postotnom udjelu tih ocjena.

Kod određivanja ocjene pismenog dijela ispita na osnovi pozitivno ocjenjenih kolokvija uzima se u obzir srednja vrijednost postotka bodova ostvarenih na kolokvijima.

Duljina trajanja kolokvija i ispita:

-          kolokvij - do 45 min

-          pismeni dio ispita - do 90 min

1.8.     Popis literature

1.       D. Krumes: Površinske toplinske obrade i inženjerstvo površina, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2004.

2.       D. Krumes: Toplinska obradba, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2000.

3.       M. Novosel, D. Krumes: Posebni čelici, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1998.

4.      M. Novosel, F. Cajner, D. Krumes: Alatni materijali, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1996.

5.       Z. A. Szeri: Tribology, Hemissphere Publishing Corporation, New York, 1980.

6.       H. Holleck: Surface Engineering, 2, 1991.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo