Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Izbor i primjena materijala

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

Treća

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+45+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Usvajanje metodologije izbora materijala pri razvoju proizvoda. Upoznavanje različitih metoda i računalnih sustava za izbor materijala. Vježbanje primjene znanja o materijalima pri odabiru materijala.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

-

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno položenog ispita student će moći:

1.       Objasniti dijagram toka postupka razvoja proizvoda i izbora materijala

2.       Analizirati kriterije izbora materijala

3.       Definirati faktore koji utječu na izbor optimalnog materijala

4.       Razmotriti usklađivanje zahtjeva te svojstava i karakteristika raspoloživih materijala

5.       Utvrditi svojstva materijala mjerodavna za odlučivanje pri pravilnom izboru optimalnog materijala

6.       Primijeniti podloge i pomagala potrebna za izbor materijala

7.       Objasniti postupak izbora materijala podržan računalom

8.    Odabrati konstrukcijski materijal koji najbolje zadovoljava sve postavljene zahtjeve

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza i stječe pravo polaganja ispita imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70 % od ukupnog broja nastavnih sati i uredno izvršili dogovorene studijske obveze.

 

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Seminarski rad

1

1-8

Izrada i prezentacija seminarskog rada

Seminarski rad 1

Seminarski rad 2

10

20

Periodična provjera znanja

2,5

1-8

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

40

80

Završni ispit **

2,5

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pismena provjera znanja

40

80

Ukupno:

6

     

50

100

**Pismenoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se polaže pismeno.             

Pismeni dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem tri kolokvija koji se polažu periodično tijekom nastave.

Tijekom nastave obvezna je izrada i prezentacija dva seminarska rada.

Kriteriji ocjenjivanja (kolokvija i pismenog dijela ispita):

  0 – 49 %             – nedovoljan (1)

50 – 62 %             – dovoljan (2)

63 – 75 %             – dobar (3)

76 – 88 %             – vrlo dobar (4)

89 – 100 %          – izvrstan (5)

Konačna ocjena ispita određuje se na osnovi ocjena seminarskih radova i ocjena kolokvija odnosno ocjene pismenog dijela ispita, a sukladno postotnom udjelu tih ocjena.

Pri tom izračunu uzima se u obzir srednja vrijednost ocjena seminarskih radova.  

Kod određivanja ocjene pismenog dijela ispita na osnovi pozitivno ocjenjenih kolokvija uzima se u obzir srednja vrijednost postotka bodova ostvarenih na kolokvijima.

Duljina trajanja kolokvija i ispita:

-          kolokvij - do 30 min

-          pismeni dio ispita - do 90 min

1.8.     Popis literature

1.       T. Filetin: Izbor materijala pri razvoju proizvoda, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2000.

2.       T. Filetin, F. Kovačiček, J. Indof: Svojstva i primjena materijala, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2002.

3.       M. Novosel, D. Krumes: Posebni čelici, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1998.

4.       M. F. Ashby: Materials Selection and Mechanical Design, 3rd edition, Butterworth Heinemann, Oxford, 2001.

5.       M. M. Farag: Selection of Materials and Manufacturing for Engineering Design, Prentice Hall, London, 1989.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo