Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Obnovljivi izvori energije

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

Izborni

Studijska godina

treća

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Kroz stjecanje temeljnih znanja o obnovljivim izvorima energije i mogućnostima njihovog korištenja doprinijeti podizanju svijesti i mijenjanju navika ljudi u pogledu potrebe poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisije CO2 i stakleničkih plinova.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

            -

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studentI će moći:

 1. prepoznati svrhu korištenja obnovljivih izvora energije i potrebu podizanja energetske učinkovitosti
 2. protumačiti mogućnosti korištenja Sunčevih fotonaponskih i toplinskih sustava
 3. objasniti mogućnosti korištenja geotermalne energije i dizalica topline
 4. opisati mogućnosti i principe korištenja vjetroelektrana
 5. navesti mogućnosti korištenja malih hidroelektrana
 6. opisati mogućnosti i karakteristike korištenja energije biomase i biogoriva
 7. identificirati područje primjene tehnologije vodika i gorivnih članaka
 8. opisati principe korištenja energije mora

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Seminarski rad**

0,5

1-8

Izrada i izlaganje seminarskog rada

Prezentacija seminarskog rada

0

10

Periodična provjera znanja

2,0

1-8

Priprema za pisanu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

25

50

Završni ispit *

2,0

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pisana* provjera znanja

25

50

0,5

1-8

Priprema za provjeru znanja

Usmena provjera znanja

25

50

Ukupno:

5

     

50

100

*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

**Seminarski rad nije obavezan, ali izradom i izlaganjem seminara student može ostvariti dodatne bodove za povećanje pozitivne ocjene.

1.7.     Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

-          Pisanog dijela ispita

-          Usmenog dijela ispita  

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1 i K2.

 

Ispit preko kolokvija:

Svaki kolokvij mora biti ostvaren s najmanje 50 %. Ukupna uspješnost iz oba kolokvija se računa po izrazu (K1(%)+K2(%))/2.

 

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                            – dovoljan          (2)

63 – 75 %                            – dobar                (3)

76 – 88 %                            – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                          – izvrstan            (5)

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

 

Student može ostvariti dodatni bonus:

 • Seminarski rad  (do 10 %) (nije obavezan, ali je moguće izraditi jedan ili više seminarskih radova).
 • Dodatni bodovi služe za povećanje pozitivne ocjene pisanog dijela ispita (dodaju se na ispitu, ne na kolokvijima)
 • Duljina i način trajanja ispita:   Pisani dio ispita - do 45 min.

                                                                      Usmeni dio ispita - do 15 min.

1.8.     Popis literature

•       Majdandžić, Lj.: Obnovljivi izvori energije, Graphis, Zagreb, 2008.,

•       Majdandžić, Lj.: Solarni sustavi, Graphis, Zagreb, 2010.

•       Skupina autora: Obnovljivi izvor energije, Energetika marketing, Zagreb, 2002,

•       Skupina autora: Osnovne primjene fotonaponskih sustava, Energetika marketing, Zagreb, 2010.

•       Skupina autora: Osnove primjene dizalica topline, Energetika marketing, Zagreb, 2009.

•      Skupina autora: Osnove primjene biomase, Energetika marketing, Zagreb, 2012.

1.9.    Komentari

-

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo