Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Teorija konstruiranja

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

3.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente s procesom konstruiranja. Predočavanje transformacije konstrukcijskih značajki kroz faze razvoja proizvoda kao tehničkog sustava.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Primijeniti osnovne spoznaje procesa konstruiranja u razvoju proizvoda.

Prepoznati proizvod kao tehnički sustav.

Primijeniti strategije konstruiranja.

Konstruirati i izraditi projekt proizvoda kao tehničkog sustava.

Analizirati pravce razvoja procesa konstruiranja.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

  predavanja

  vježbe 

  samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama.
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

 


Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Pohađanje nastave

1

1-5

Prisutnost uz aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija nazočnosti.

1

5

Konstrukcijske vježbe

1,5

1-4

Izrada projektnog zadatka, te  prethodni proračun i oblikovanje konstrukcijskih elemenata

Bodovanje na osnovi analize točnosti postupaka i pravila razvoja proizvoda u procesu konstruiranja

20

40

Periodična provjera znanja putem kolokvija

1

1-4

Odgovori na pitanja iz područja teorije konstruiranja

Bodovanje na osnovi analize točnosti odgovora sukladno pravilima procesa konstruiranja

10

20

Završni ispit

1,5

1-5

Studenti javnim izlaganjem projektnog tima brane konstrukcijski projekt primjenjujući stečena znanja na konkretnom primjeru

Vrednovanje svih aktivnosti kroz semestar: pohađanje nastave,  sudjelovanje tima i pojedinačno u izradi konstrukcijskog projekta

20

35

Ukupno

5

     

51

100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Studenti javnim izlaganjem projektnog tima brane konstrukcijski projekt primjenjujući stečena znanja na konkretnom primjeru.

1.8.     Popis literature

Otto, K.; Wood, K.: Product design: Techniques in Reverse Engineering and New Product Development, Prentice Hall, 2000

Ullman, D.G.: The Mechanical Design Process, McGraw-Hill, 2002

Pahl, G.; Beitz, W.: Engineering Design: A Systematic Approach, Edited by Ken Wallace, Springer-Verlag, 1996.

Suh, N.P.: The Principles of Design, Oxford University Press, New York, 1990.

Hubka, V.; Ernst, E. W.: Design science: Introduction to the Needs, Scope and Organization of Engineering Design Knowledge, Springer-Verlag, 1996. Pugh, S.: Total design: Integrated Methods for Successful Product Engineering, Prentice Hall, 1991

Pugh, S: Creating Innovative Products Using Total Design, Addison Wesley, 1996

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo