Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

pdfSPročišćeni tekst Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Povjerenstva za Unutarnju prosudbu i terminskom planu unutarnje prosudbe na Veleučilištu u Slavonskom Brodu za 2017. godinu

pdfSPravilnik o radu Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o korištenju žiga, pečata, grba i znaka na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSStrategija razvoja Veleučilište u Slavonskom Brodu za razdoblje 2018.-2022. godine

pdfSPoslovnik o radu Stručnog vijeća 

pdfSPoslovnik o radu Upravnog vijeća

pdfSPoslovnik dopuni poslovnika o radu Upravnog vijeća

pdfSPravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o ustrojjstvu radnih mjesta na VUSB za radna mjesta koja se financiraju sredstvima iz projekata Europske unije

pdfSPravilnik o radu knjižnice Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o ocjenjivanju rada asistenata

pdfSEtički kodeks

pdfSOdluka o rasporedu radnog vremena

pdfSOdluka o normiranju rada u akademskoj godini 2018./2019.

pdfSPravilnik o korištenju službenog vozila VUSB

pdfSPravilnik o usavršavanju i profesionalnom razvoju nastavnog i nenastavnog osoblja VUSB

pdfSPravilnik o ustroju i djelovanju sustava osiguranja kvalitete

pdfSRegulation on Organization and Activities of the Quality Assurance System

pdfSPravilnik o izdavačkoj djelatnosti

pdfSOdluka o maloprodajnoj cijeni Veleučilišnih izdanja koja se prodaju u Knjižnici Veleučilišta u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

pdfSOdluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza

pdfSOdluka o proceduri zaprimanja računa, provjere računa i pravovremenog plaćanja

pdfSOdluka troškovima postupka izbora vanjskih suradnika u naslovna suradnička i nastavna zvanja na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSKatalog informacija Veleučilišta u Slaovnskom Brodu

pdfSOdluka o imenovanju službenika za informiranje

pdfSOdluka o ustrojavanju kataloga informacija

pdfSPravo na pristup informacijama

pdfSZahtjev za pristup informacijama

pdfSZahtjev za ponovnu uporabu informacija

pdfSZahtjev za dopunu ili ispravak informacije

pdfSKriterije za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

pdfSOdluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika

pdfSPravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSOdluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o postupku jednostavne nabave na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

pdfSPravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na VUSB

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo