Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

 

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija Mehanizacija  u hortikulturi
Studijski program Bilinogojstvo - Hortikultura
Status kolegija  Obavezni                        
Studijska godina Druga (2)
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 6
Broj sati (P+V+S) 60+15+0
 1. 1.OPIS KOLEGIJA

 

 1. Ciljevi kolegija
 Cilj ovog kolegija je upoznati studente s oruđima, strojevima i aparatima pri uzgoju važnijih bilinogojskih kultura te primjena GIS-a u bilinogojstvu.
 1. Uvjeti za upis kolegija
Nema
 1. Očekivani ishodi učenja za kolegij
  1. Objasniti koncept traktora kao radnog stroja,
  2. Izraditi plan eksploatacije tehnike u hortikulturi.,
  3. Kombinirati i  primjenjivati oruđa i strojeve za obradu, njegu i zaštitu tla
  4. Kombinirati i  primjenjivati strojeve za obradu tla, osnovnu I dopunsku gnojidbu u vinogradima I voćnjacima
  5. Poznavati strojeve I uređaje za primjenu pesticide u vinogradima I voćnjacima
  6. Vrste izvođenja nastave
 
 

 predavanja

 vježbe 

 
 1. Obveze studenata
 

Studenti imaju sljedeće obveze kako bi ostvarili pravo na potpis:

Prisustvovanje predavanjima i  vježbama (70 %) 

Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi (zadnji tjedan nastave)

 1. Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

 

Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,5 1-5 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Periodična provjera znanja 3,5 1-5 Priprema za pismenu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
50 100
Završni ispit ** 3,5 1-3 Priprema za provjeru znanja Pismena i usmena provjera znanja 50 100
Ukupno: 6       50 100
**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja
 1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji

na pismenom ispitu.

Ljestvica ocjenjivanja uspješnosti na pojedinom kolokviju:

50% - 69% dovoljan (2)

70% - 79% dobar (3)

80% - 89% vrlo dobar (4)

90% - 100% izvrstan (5)

Ljestvica ocjenjivanja uspješnosti  na pismenom ispitu:

60% - 69% dovoljan (2)

70% - 79% dobar (3)

80% - 89% vrlo dobar (4)

90% - 100% izvrstan (5)

 

 1. Popis literature

Preporučena literatura:

1. R. Emert,  T. Jurić, D. Filipović, E. Štefanek, (1995):  Održavanje traktora I     poljoprivrednih strojeva

2. R. Emert, Ž. Bukvić, T. Jurić, D. Filipović, (1996): Popravak poljoprivrednih strojeva

3. S. Landeka, Mehanizacija poljoprivredne proizvodnje

 1. 1.9.Komentari :
 

 

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo