Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Povrćarstvo - praksa

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura

Status kolegija

 Obavezni                       

Studijska godina

II

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

0+75+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Savladavanjem modula studenti bi morali znati koje  povrtlarske   kulture se danas uzgajaju i na koje načine, te koje su prednosti, a koji nedostaci pojedinih uzgojnih sistema.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1. Prepoznavanje pojedinih povrtlarskih kultura
2.  Postavljanje proizvodnje presadnog  materijala
3. Presađivanje presadnica na stalno mjesto i praćenje razvoja
4. Primjena pravodobne zaštite protiv određenih štetnika i bolesti
5. Organizacija višegodišnjeg plodoreda za određene povrtlarske kulture
6. razlikovanje i primjena  supstrata  za proizvodnju presadnica povrća
7. Praćenje faza razvoja presadnica i uočavanje određenih problema koji se mogu javiti prilikom proizvodnje različitih vrsta presadnicA
9. Pikiranje i presađivanje presadnica na stalno mjesto i praćenje razvoja istih
10.Vidjeti razne metode obrade tla i primjena istih
11.Uočavanje problema koji se mogu javiti prilikom uzgoja u zaštićenom prostoru i na otvorenom
12.Upoznati različite vrste  zaštićenih prostora, prednosti i nedostatke pojedinih

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje na 70% predavanja, izrada seminara, ispunjavanje zadanih zadataka

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Vježbe

2,5

1-12

Aktivno sudjelovanje na vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

20%

Terenski rad, aktivnosti na praktičnoj nastavi, pisani radovi, prezentacije i izlaganje

3,5

1-12

Samostalan rad

Aktivnost, prezentacija i izlaganje

50%

80%

Ukupno:

6

     

50%

100%

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

P-položio

1.8.     Popis literature

Povrćarstvo:
Lešić, R. i sur. (2002): Povrćarstvo, Zrinski Čakovec
Matotan, Z. (2004): Suvremena proizvodnja povrća, Nakladni zavod Globus, Zagreb
Parađiković, N.(2002):Opće i specijalno  povrćarstvo, PFOS, Osijek

1.9.    Komentari

Nema obveze polaganja završnog ispita

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo