Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Tehnika dorade i skladištenja u hortikulturi

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura

Status kolegija

 Obavezni                      

Studijska godina

Druga  (2)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

60+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Savladavanje gradiva i usvajanje znanja, kako bi se u praksi postigao optimum kod dorade i čuvanja polioprivrednih proizvoda u hortikulturi.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.     Definirati čimbenike koji utječu na životnu sposobnost poljoprivrednih proizvoda u hortikulturi

       2.  Objasniti funkciju i potrebu hlađenja kao i osnove hlađenja voća i povrća

  1. Definirati i objasniti važnost sušenja poljoprivrednih proizvoda u hortikulturi, kao i     tehnike sušenja voća i povrća kako  bi se u praksi postigao optimum kod dorade i

 čuvanja poljoprivrednog  proizvoda

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Studenti imaju sljedeće obveze kako bi ostvarili pravo na potpis:

- Prisustvovanje predavanjima i  vježbama (70 %) 

- Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi (zadnji tjedan nastave)

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-3

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

3,5

1-3

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3,5

1-3

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji

na pismenom ispitu. Usmeni ispit može trajati do 30 minuta po student.

1.8.    Popis literature :

Preporučena literatura:

Lovrić, T. (1991): Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inženjerstva, PBF Zagreb

Lovrić, T , Piližota V.(1994): Konzerviranje I prerada voća I povrća, Globus Zagreb

Vujić, S. (1988): Rashladni uređaji, Univerzitet Beograd, Beograd

Ritz, J. (1988):Osnovi uskladištenja ratarskih proizvoda, Fakultet poljoprivrednih znanosti, Zagreb

1.9.    Komentari :

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo