Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Agroekologija

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo -Smjerovi Hortikulutra i  Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

Prva

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

25P+50V

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Objasniti studentima utjecaj konvencionalne, ekološke i održive poljoprivrede na okoliš te objasniti utjecaj činitelja okoliša na fiziološke procese tijekom rasta, razvoja i tvorbe prinosa usjeva.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       razlikovati tradicionalnu, ekološku i održivu  poljoprivredu.

2.       na osnovu usvojenih znanja i vještina izvoditi mikrobiološka istraživanja tla i primijeniti ekološke principe u proizvodnji hrane.

3.       na osnovu ispitivanja prosuditi kakav utjecaj činitelji okoliša imaju na fiziološke procese u biljci.

4.       opravdati primjenu agrokemikalija u optimalnim količinama radi zaštite okoliša.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje redovito pohađanje predavanja te pisanje parcijalnih ispita i/ili završnog ispita na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

3,5

1-4

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

6

Periodična provjera znanja

2,5

1-4

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

94

Završni ispit **

3,5

1-4

Priprema za provjeru znanja

Pismena provjera znanja

50

94

Ukupno:

6

     

50

100

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Kruženja elemenata u prirodi, a drugi parcijalni ispit pitanja iz Abiotičkih činitelja i biljaka u agroekosustavu. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

Kolegij se boduje s najviše 60 bodova.

Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti

Broj bodova

Prisutnost na nastavi

100% – 10 bodova

min 90% – 6 bodova

min 80% – 3 boda

10

1. parcijalni ispit

5 pitanja po max 5 bodova

25

2. parcijalni ispit

5 pitanja po max 5 bodova

25

ukupno

 

60

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova

Ocjena

54 – 60

Izvrstan (5)

A

47 – 53

Vrlo dobar (4)

B

39 – 46

Dobar (3)

C

31 – 38

Dovoljan (2)

D

0 – 30

Nedovoljan (1)

E

U slučaju želje za popravljanjem svog rezultata s pojedinog parcijalnog ispita (broja bodova), student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

U tom slučaju dotad ostvareni bodovi na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se brišu i priznaju se samo novi ostvareni bodovi.

Nakon stjecanja dovoljnog broja bodova za pozitivnu ocjenu student u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polaže ispit usmeno u trajanju najviše 30 minuta. Usmeni ispit se ocjenjuje ocjenama nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i izvrstan (5). Ukoliko je i usmeni dio ispita ocijenjen pozitivno, računa se konačna ocjena ispita kao aritmetička sredina ovih dviju ocjena. Nepristupanje usmenom dijelu ispita rezultira konačnom ocjenom nedovoljan (1) iz ispita.

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura za studij i polaganje ispita:

1. Duraković, S. (1996.): Opća mikrobiologija, Zagreb.

2. Duraković, S., Duraković, L., (2000.): Specijalna mikrobiologija, Zagreb.

3. Duraković, S., Duraković, L. (1998.): Priručnik za rad u mikrobiološkom laboratoriju. Zagreb.

4. Pevalek-Kozlina, B. (2003.): Fiziologija bilja. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 

5. Dubravec, K.- D., Regula, I. (1995.): Fiziologija bilja. Školska knjiga. Zagreb.

6. Znaor, D. (1996.): Ekološka poljoprivreda.   Nakladni zavod globus. Zagreb.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo