Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Agroekonomika

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo -Smjerovi Hortikulutra i  Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

Prva

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

60 P +15 S

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija:

Upoznati studente sa osnovama ekonomike, ključnih pojmova i ekonomskih zakonitosti tog područja, te ulogu agrara u ukupnom ekonomskom razvoju.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij : -

-

Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

- definirati osnovne zakone ponude i potražnje u poljoprivredi

- pratiti utjecaj promjena cijena i drugih uvjeta na ponudu i potražnju

- odrediti maksimizaciju profita u poljoprivrednoj proizvodnji

- navesti osnove teorije poljoprivredne proizvodnje

- definirati oblike tržišne konkurencije

- objasniti funkcioniranje poljoprivrednog  sustava i njegov značaj za gospodarski razvoj

- prepoznati strategije poljoprivrednog i ruralnog  razvoja

- primijeniti utjecaj europskih integracija na razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

seminari rad i radionice 

 

1.5.    Obveze studenata:

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit). Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su predali i prezentirali seminarski rad u zakazanom terminu za to. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

10

Seminarski rad

   

Prezentacija

Izlaganje

0

10

Periodična provjera znanja

3,5

1-8

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

80

Završni ispit **

3,5

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

80

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom

Prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Mikroekonomije, drugi parcijalni ispit pitanja iz Multisektorskog koncepta razvoja poljoprivrede. Studenti koji ne zadovolje uvjete prvog parcijalnog ispita, nemaju mogućnost izlaska na drugi parcijalni ispit. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

6. Kolegij se boduje s najviše 100 bodova. Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:Prisutnost na nastavi

0-1 izostanak – 10 bodova

2-3 izostanka – 7 bodova

4-5 izostanaka – 3 boda

Ocjena kolegija se izračunava na sljedeći način:

Ukupan broj bodova

Ocjena

89 – 100

Izvrstan (5)

A

76 – 88

Vrlo dobar (4)

B

63 – 75

Dobar (3)

C

50 – 62

Dovoljan (2)

D

0 – 49

Nedovoljan (1)

E

       

Svi studenti nakon položenog ispita, bilo putem parcijalnih ispita ili izlaskom na redoviti ispitni rok imaju obvezu dolaska na usmeni dio ispita. Usmeni ispit traje do 30minuta po studentu. Ukoliko se student ne pojavi u zakazanom terminu usmenog ispita i upisa ocjena, smatra se da nije zadovoljan ocjenom, te će se ta ocjena poništiti.

1.8.     Popis literature : 

Gragovac, P., (2005)Ekonomika poljoprivrede, Profil, Zagreb

Samuelson, P. A. , Nordhaus, W. D. , (2011.) EKONOMIJA, Mate, Zagreb

Defilippis, J., (2002.) Ekonomika poljoprivrede, Školska knjiga, Zagreb

Zmaić, K., (2008.) Osnove agroekonomike, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

Defilippis, J., (2002.) Ekonomika poljoprivrede, Školska knjiga, Zagreb

1.9.    Komentari 

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo