Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Matematika

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo -Smjerovi Hortikulutra i  Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni

Studijska godina

1

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

(45+30+0)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s temeljnim matematičkim znanjima, razviti logično mišljenje i zaključivanje, usvojiti matematičke metode, steći sposobnosti matematičkog oblikovanja i predočavanja problema kako bi pristupnici lakše razumjeli i rješavali probleme vezane za svoju djelatnost.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

1.       definirati funkciju i analizom utvrditi vrstu funkcije

2.       objasniti svojstva funkcija

3.       opisati pojam derivacije funkcije

4.       primijeniti derivacije u proučavanju funkcija

5.       razlikovati metode rješavanja sustava linearnih jednadžbi

6.       riješiti problemske situacije računa smjese i računa diobe

7.       primijeniti osnove verižnog i kamatnog računa

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

 ostalo

1.5.    Obveze studenata

Sukladno pravilniku o studiranju.

Redovito prisustvovanje na predavanjima i vježbama .  Aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

1.6.    Praćenje[1] rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-7

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3

1-7

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

40

80

Usmeni

1

1-7

Samostalno rješavanje

Ispitivanje

10

15

Završni ispit**

3

1-7

Priprema za provjeru znanja

Pismena provjera znanja

40

80

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Praćenje i bodovanje rada studenata kroz redovito prisustvovanje na predavanjima i vježbama, te izlasku na kolokvije i pismeni ispit. Pismeni ispit traje do 90 minuta. Konačna ocjena dodjeljuje se nakon provedenog usmenog ispitivanja. Trajanje usmenog ispita je do 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura

1.       Z. Pavić: Matematika za inženjere 1, udžbenik sa zbirkom zadataka, E-sadržaji Strojarskog fakulteta u Slav. Brodu, Sveučilište u Osijeku 2008. (III i V poglavlje)

2.       R. Galić, M. Crnjac, I. Galić: Matematika, Osijek, 2000.

3.       D. Jukić, R.  Scitovski: Matematika 1, Prehrambeno – tehnološki fakultet Osijek, Osijek, 2004. 

4.       B. P. Demidovič: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Danjar, Zagreb, 1995.

1.9.    Komentari

 


Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo