Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Uređenje krajobraza i ukrasno bilje

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Hortikultura

Status kolegija

 Obavezni                                  

Studijska godina

TREĆA

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

50+5+20

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente s postignućima vrtne arhitekture u svijetu, metodama obnove i zaštite povijesne parkovne arhitekture, tipovima krajobraza, dendrološkim biljnim vrstama, načinima uređenja zelenih površina te legislativom. Studentima će biti objašnjen i prikazan postupak izrade i korištenja idejno-izvedbenog projekta i troškovnika.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.                  razlikovati stilove u vrtnoj arhitekturi u svijetu

2.       -          objasniti postupak izrade povijesnih studija

3.       -          identificirati vrt, predvrt, park, aleju, atrijski vrt i drvored

4.       -          definirati funkcije zelenih površina u urbanim prostorima

5.       -          opisati i prepoznati osnovne dendrološke biljne vrste

6.       -          analizirati idejno-izvedbeni projekt uređenja manjih vrtova.         

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-6

Aktivno sudjelovanje napredavanjima i vježbama

Evidencija prisutnostistudenata

0

0

Periodična provjera znanja

3,5

1-6

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

           Kolokvij  3

50

100

Završni ispit **

3,5

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prvi kolokvij odnosi se na sadržaje iz Krajobrazne arhitekture i Povijesti vrtne umjetnosti, drugi kolokvij imenovanje i prepoznavanje dendroloških vrsta i treći kolokvij sadrži područja iz Vrtne tehnike. Pismena i usmena provjera znanja sadrži iste sadržaje s naznakom da se sadržaji kolokvija 1 i 3 pišu, a sadržaj kolokvija 2 se polaže usmeno. Svi parcijalni ispiti moraju biti položeni s minimalno 50% da bi ostvarili pravo na upisivanje ocjene. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta.

OCJENA POSTOTAK

izvrstan(5) - 89% - 100%

vrlo dobar(4) - 76% - 88%

dobar(3) - 63% - 75 %

dovoljan(2) - 50 % - 62%

nedovoljan(1) - 0-49 %

1.8.Popis literature

Preporučena literatura

Borzan,Ž.(2001): Indeks drveća i grmlja, Šumarski fakultet, Zagreb

Obad- Šćitaroci,M.(1999): Hrvatska parkovna baština, Zagreb

Šilić, Č.(1990): Ukrasno drveće i grmlje, Svjetlost Zagreb,

dr. D. G.,  Hessayon(2001) : Ruže, Mozaik, Zagreb

dr. D. G.,  Hessayon(2001) : Cvijeće u vrtu, Mozaik, Zagreb

Velika ilustrirana enciklopedija(2005): Vrt, Mozaik knjiga, Zagreb

Velika ilustrirana enciklopedija( 2008): Cvijeće i ukrasno bilje, Mozaik knjiga, Zagreb

Samardžija N., Ančić B.(1998): Travnjaci sportski, parkovni, ukrasni, Zrinjevac, Zagreb

1.9.Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo