Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

LOVSTVO

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

Druga  (2)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

45+0+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Ø  Cilj ovog kolegija je upoznati studente s osnovama kinologije, balistike i  gospodarenja lovištem.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Ø  primjenjivati odredbe zakona koje su naučili u poglavlju Lovno zakonodavstvo,

Ø  nabrojati vrste divljači,

Ø  nabrojati pasmine lovačkih pasa i njihove karakteristike,

Ø  pravilno gospodariti lovnogospodarskim i lovnotehničkim objektima i znati se ispravno ponašati u lovu,

Ø  ovladati vrstama lovačkog oružja, streljiva te lovnom balistikom.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 

1.5.    Obveze studenata

Studenti imaju sljedeće obveze kako bi ostvarili pravo na potpis:

1. Prisustvovanje predavanjima i  vježbama (70 %) 

2. Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi (zadnji tjedan nastave)

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

3

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji

na pismenom ispitu.

 Popis literature : Preporučena literatura:

1. Darbuš, S., Jakelić, I.-Z., Kovač, D. (2008.): Osnove lovstva. Hrvatski lovački savez. Zagreb.

2. Tucak, Z., Florijančić, T., Grubešić, M., Topić, J., Brna, J., Dragičević, P., Tušek, T., Vukušić, K. (2002.) : Lovstvo. Poljoprivredni fakultet Osijek.

3. Tucak, Z., Wikerhauser, T., Cvetnić, S., Bošković, I., Tomašković, A., Alegro, A., Bedrica, Lj., Cesar, V., baban, M. & Lepeduš, H. (2003): Lovna kinologija. Poljoprivredni fakultet. Osijek.

4. Tucak, Z., Topić, J., Vratarić, P., Frančeski, N. (2005.): Zaštita divljači. Poljoprivredni fakultet Osijek.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo