Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Poljoprivredne melioracije

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

II

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Savladavanjem modula studenti bi morali znati koja je štetnost od suviška vode u tlu, te koje metode odvodnje postoje i zašto je koja prikladnija u određenim uvjetima. Trebali bi znati koje štete nastaju pri manjku vode u tlu, te na koje načine se može navodnjavati određeni teren, te o čemu ovisi djelotvornost pojedinog sistema.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Naučiti  značenje voda u tlu i  razliku između pojedinih vrsta

2.       Shvatiti vrste vodnih konstanti tla i zbog čega ih je važno poznavati

3.       Povezivanje  pojedinih  tipova tala sa vodopropusnošću odnosno sa mogućnosti zadržavanja    

            zadovoljavajućeg stupnja vlažnosti

4.       Znati  zbog čega je koja metoda odvodnjavanja djelotvornija i na kojem tipu tla

5.       Prepoznavanje  prednosti određene metode navodnjavanja i na kojem tipu tla i za koju     

            kulturu je koja metoda efikasnija

6.       Znati preračunati iz hvatnog sustava mjerenja u metrički i obrnuto

7.       Moći objasniti različite metode navodnjavanja i odvodnjavanja te njihove prednosti i mane

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Polaganje ispita se vrši putem tri parcijalna ispita ili izlaskom na redoviti ispitni rok koji se sastoji od pismenog ispita i usmenog ispita kojem studenti mogu pristupiti ako polože pismeni dio ispita.

Svaki student koji nema potpis mora kolegij ponovno upisati u sljedećoj akademskoj godini!

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-7

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3

1-7

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50

95

Završni ispit **

3

1-7

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

95

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Polaganje ispita se vrši putem tri parcijalna ispita od kojih svaki mora biti ocijenjen pozitivnom ocjenom. Aritmetička sredina ocjena iz kolokvija predstavlja konačnu ocjenu koja se upisuje u indeks na prvom prijavljenom ispitnom roku. Svaki parcijalni ispit piše se do

maksimalno 60 minuta.

Redoviti ispitni rok se sastoji od pismenog ispita i usmenog ispita kojem studenti mogu pristupiti ako polože pismeni dio ispita.

Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita - do 60 min.

                                    Usmeni dio ispita - do 60 min.

Ljestvica ocjenjivanja uspješnosti na pojedinom kolokviju i ispitu izračunava se prema sistemu postotka točno riješenih ispitnih pitanja:                 50%- 65% dovoljan (2)

                                                                                         66% - 77% dobar (3)

                                                                                        78% - 89% vrlo dobar (4)

                                                                                       90% - 100% izvrstan (5)

Svaki student koji nema potpis mora kolegij ponovno upisati u sljedećoj akademskoj godini!

1.8.     Popis literature

Kos, Z.(1987): Hidrotehničke melioracije tla-navodnjavanje, Školska knjiga, Zagreb

Mađar, S.(1986): Odvodnja i navodnjavanje u poljoprivredi, NIRO Zadrugar, Sarajevo

Tomić, F.(1988): Navodnjavanje, Agronomski fakultet Zagreb

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo