Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Skladištenje i dorada poljoprivrednih proizvoda

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni   

Studijska godina

Druga  (2)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

35+10+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s osnovama termodinamike i temeljnim procesima važnim za doradu i skladištenje poljoprivrednih  dobara - proizvoda.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.      definirati osnovne postupke prilikom dorade poljoprivrednih proizvoda

2.      definirati vrste skladištenja s obzirom na svrhu čuvanja

3.      objasniti pojam zrnene mase i uzorkovanje,

4.      definirati utjecaj temperature,vremena i vlage na kakvoću,

5.      objasniti i definirati  „KALO“ ,

6.      razlikovati tehnološke postupke sušenja,

7.      objasniti koncepciju i procese koji se mogu izvoditi „Dan toster“ , sustavom

8.      objasniti principe suzbijanja skladišnih štetočinja

9.      prezentirati  vrste pesticida koji se koriste u skladišnim objektima

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Studenti imaju sljedeće obveze kako bi ostvarili pravo na potpis:

1. Prisustvovanje predavanjima i  vježbama (70 %) 

2. Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi (zadnji tjedan nastave)

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-9

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

3

1-9

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3

1-9

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7 Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Redoviti  i izvanredni ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji

na pismenom ispitu. Usmeni dio ispita traje maksimalno 30 minuta po studentu.

 1.8 Popis literature :

Preporučena literatura:

1.Kalinović, I. (1997): Skladištenje i tehnologija ratarskih proizvoda.

2. Korunić, Z. (Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda,   biologija, ekologija i suzbijanje. )

1.9 Komentar

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo