Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Stručna praksa 1

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                      

Studijska godina

Druga  (2)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

11

Broj sati (P+V+S)

0+150+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.   Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati studente sa elementima koje je potrebno poznavati prije izvođenja  uređenja poljoprivrednog zemljišta. Obilazak terena sa uređenim i neuređenim sustavom odvodnje i navodnjavanja. Polaznike osposobiti za izračun optimalne gnojidbe i mjere popravke tla na temelju rezultata analize tla i proizvodnih uvjeta na konkretnim praktičnim proizvodnim slučajevima. Praktična primjena integriranih mjera zaštite bilja u ratarstvu na eksperimentalnom polju. Samostalno rješavanje pojedinog slučaja zaštite neke određene kulture od napada uzročnika bolesti

1.2.   Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.   Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.      Samostalno izraditi program sa planom odvodnje i navodnjavanja

2.      Izraditi praktikum gnojidbenih preporuka i bilance hraniva na temelju rezultata analize tla i proizvodnih rezultata  te  kompletnu fertilizacijsku studiju od rezultata analize tla i procjene plodnosti do preporuka gnojidbe, izračuna količine gnojiva i bilanciranja hraniva.

3.      Poznavati fitopatološke mjere zaštite od napada uzročnika bolesti

1.4.   Vrste izvođenja nastave

 vježbe 

 

1.5.   Obveze studenata

 Prisustvovanje vježbama (70 %) 

 Prisustvovanje na terenskim vježbama (100 %)

 Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi

1.6.   Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Vježbe

11

1-2

Aktivno sudjelovanje na vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

100

Završni ispit

0

--

---

----

0

0

Ukupno:

11

     

50

100

 

1.7.   Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kako bi položili ispit studenti moraju donijeti ovjerenu zamolbu za izvođenje

stručne prakse, uredno vođen i ovjeren dnevnik prakse i prezentirati seminar izrađen

u MS Power Point-u na osnovi podataka prikupljenih za vrijeme obavljanja stručne

prakse.  (nema obaveze polaganja završnog ispita)

    1.8. Popis literature

Preporučena literatura:

  1. Vukadinović, V., Bertić, B. (1988): Praktikum iz agrokemije i ishrane bilja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
  2. Glasilo biljne zaštite

3.      Kos Zoo (1982): Hidrotehničke melioracije tla – odvodnjavanje, Školska knjiga

1.9.Komentari : 

Nema obaveze polaganja završnog ispita

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo