Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Poljoprivredna botanika

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo -Smjerovi Hortikulutra i  Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                        

Studijska godina

I.                    godina

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

45 P + 30 V

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Temeljni cilj kolegija je upoznati studente s građom i funkcijama biljne stanice i njezinih dijelova, osnovama histologije biljaka, anatomijom i morfologijom biljnih organa te sistematikom bilja s posebnim osvrtom na odabrane porodice.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

1. nabrojati najvažnije dijelove biljne stanice

2. analizirati funkcije pojedinih organela

3. usporediti vrste i uloge biljnih tkiva

4. definirati anatomske i morfološke značajke vegetativnih i generativnih organa biljaka

5. opisati procese oprašivanja, oplodnje, rasprostranjivanja sjemena i plodova

6. sistematski razlikovati biljne vrste odabranih porodica.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

 ostalo

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

Studenti su dužni izraditi herbarij do zadanog roka, u protivnom neće dobiti potpis iz kolegija.

1.6.    Praćenje[1] rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Domaća zadaća

1

1-6

Izrada herbarija

Ocjena herbarija i determinacije biljnih vrsta

5

10

Periodična provjera znanja

2,5

1-6

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

45

90

Završni ispit **

2,5

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

45

90

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ove Upute za pohađanje nastave i polaganje ispita iz kolegija „Poljoprivredna botanika“ na Poljoprivrednom odjelu Veleučilišta u Slavonskom Brodu pisane su u skladu s Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu i važeće su za sve studente od 1. listopada 2015. godine:

  1. Od studenata se očekuje da redovito pohađaju predavanja i vježbe te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.
  2. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).
  3. Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70% od ukupnog broja nastavnih sati. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

4.      Polaganje parcijalnih ispita

Ispit se sastoji od tri parcijalna ispita: prvi parcijalni ispit sadrži pitanja iz Citologije i Histologije, drugi parcijalni ispit pitanja iz Građe i funkcije vegetativnih i generativnih biljnih organa, a treći parcijalni ispit pitanja iz Sistematike bilja. Kako bi pristupio drugom parcijalnom ispitu, student mora prvo položiti prvi, a trećem parcijalnom ispitu može pristupiti nakon položena prva dva. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se jednom ponoviti na zahtjev studenata, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se do 60  minuta.

Svaki parcijalni ispit sadrži 4 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova te nosi zasebnu ocjenu. Ocjena se izračunava na slijedeći način:

Ukupan broj bodova

Ocjena

19 – 20

Izvrstan (5)

A

16 – 18

Vrlo dobar (4)

B

13 – 15

Dobar (3)

C

10 – 12

Dovoljan (2)

D,E

  0 – 9

Nedovoljan (1)

F, FX

Konačna ocjena kolegija je aritmetička sredina ocjena svih triju parcijalnih ispita i ocjene herbarija i determinacije biljnih vrsta koja čini 10% konačne ocjene.

  1. Polaganje završnog ispita

Studenti koji nisu položili parcijalne ispite tijekom semestra, dužni su na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima polagati završni ispit koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Kada polože pisani dio završnog ispita, mogu pristupiti njegovom usmenom dijelu. Ukoliko i na njemu ostvare pozitivnu ocjenu, aritmetičkoj sredini ovih dviju ocjena, pribraja se ocjena iz herbarija i determinacije vrsta koja čini 10%  konačne ocjene te su u cijelosti položili završni ispit. Studenti koji su položili pisani dio, a nisu pristupili usmenom dijelu završnog ispita biti će ocjenjeni ocjenom nedovoljan (1). Pisani dio završnog  ispita piše se 60 minuta, a usmeni dio može trajati do 30 minuta po studentu.

Pisani dio završnog ispita sadrži 6 pitanja koja se vrednuju s najviše 5 bodova. Ocjena pisanog dijela izračunava se na slijedeći način:

Ukupan broj bodova

Ocjena

27 – 30

Izvrstan (5)

A

23 – 26

Vrlo dobar (4)

B

19 – 22

Dobar (3)

C

15 – 18

Dovoljan (2)

D,E

  0 – 14

Nedovoljan (1)

F, FX

6.      Za sve nejasnoće, pitanja, prijedloge i komentare nastavnica na kolegiju stoji na raspolaganju u vrijeme konzultacija.

7.      Ove Upute za pohađanje nastave i polaganje ispita iz kolegija „Poljoprivredna botanika“ su važeće od 1. listopada 2015. i odnose se i na studente iz prethodnih generacija koji nisu položili ispit iz kolegija „Poljoprivredna botanika“.

1.8.     Popis literature

Preporučena literatura za studij i polaganje ispita iz kolegija „Poljoprivredna botanika“

1. Dubravec, K. (1986): Botanika. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2. Bačić, T. (2003): Morfologija i anatomija bilja. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,

    Pedagoški fakultet Osijek.

3. Denffer D. Von & Ziegler, H. (1988): Botanika. Morfologija i fiziologija, 2. izdanje. Školska

    knjiga, Zagreb.

4. Štefanić, E. (2005): Praktikum za izvođenje vježbi iz Poljoprivredne botanike. I dio. Sveučilište J.

    J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek.

5. Domac, R. (1994): Flora Hrvatske. Priručnik za određivanje bilja. Školska knjiga, Zagreb.

6. Štefanić,E. (2002): Virtualni botanički vrt. On line – Praktikum.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo