Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Tjelesna i zdravstvena kultura II

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo -Smjerovi Hortikulutra i  Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

1. godina/2. semestar

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

0

Broj sati (P+V+S)

(0+30+S)

1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija

Adekvatnim kineziološkim operatorima zadovoljiti biopsihosocijalne potrebe studenata za kretanjem, čime će se uvećati njihovi adaptivni i stvaralački potencijali. Poseban je cilj omogućiti studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja kojima će se osposobiti za samostalno cijeloživotno programiranje i provođenje procesa vježbanja, te stvoriti naviku za zdravim načinom života.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:

·napraviti i izvoditi kretne i tehničke strukture u momčadskim i individualnim sportovima,

·primijeniti kretne i tehničke strukture za vrijeme igre,

·izabrati i koristiti vježbe u pripremi tijela za fizičku aktivnost.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Pravo na potpis kojim se u Indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 80% od ukupnog broja nastavnih sati. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave. U dogovoru s predmetnim nastavnikom obveze o prisutnosti na nastavi se reguliraju i putem dodatnih aktivnosti. Mogućnosti dodatnih aktivnosti; prisutnost na nastavi u obliku demonstratora vježbi; kategorizirani sportaš prema HOO; član Veleučilišne sportske ekipe na državnom ili regionalnom prvenstvu; član Veleučilišne sportske ekipe na gradskim ili županijskim prvenstvima i ligama; sudionik sportskih natjecanja u organizaciji Veleučilišta i Sportske udruge studenata VUSB-a; član organizacijskog odbora Sportske udruge studenata VUSB-a. Studenti koji ne ostvare uvjet za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

           

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

           

Završni ispit **

           

Ukupno:

           

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Nema

1.8.     Popis literature

1.   Sivrić, H. (2013). „Priručnik za samoinicijativni fitnes trening studenata“. Udžbenik Veleučilišta u Slavonskom Brodu.

2.   Sekulić, D., Metikoš, D. (2007). Osnove transformacijskih postupaka u kineziologiji. Fakultet prirodoslovno – matematičkih znanosti i kineziologije Sveučilišta. Split.

3.   Vukić, Ž., Vukić, Ž. i Jančić, S. (1999). Priručnik za samostalno ciljano vježbanje studenata, Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

4.   Jukić, I., Marković, G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.

1.9.    Komentari

Tjelesna i zdravstvena kultura – nema obaveze polaganja ispita

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo