Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Sjemenarstvo

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Bilinogojstvo, Smjer: Ratarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                 

Studijska godina

III

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

50+10+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente sa osobinama sjemena, načinima skladištenja, važnosti očuvanja visoke kakvoće sjemena te metodama ispitivanja iste,  tretiranjem sjemena prije sjetve, određivanjem količine sjemena za sjetvu, osobinama sjemena pojedinih  ratarskih kultura

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Nema.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1. Opisati vanjska i unutrašnja  svojstva i osobine sjemena
2. Objasniti važnost očuvanja visoke kakvoće sjemena i načine proizvodnje istog
3. Objasniti što znači mirovanje sjemena, te kako se može prekinuti
4. Koji procesi se odvijaju prilikom klijanja
5. Navesti metode tretiranja sjemena prije sjetve
6. Nabrojati i opisati metode ispitivanja kakvoće sjemena
7. Izračunati   količinu sjemena za sjetvu prema danim parametrima
8. Nabrojati i opisati metode tretiranja sjemena prije sjetve
9. Opisati građu sjemenke i tvari od kojih se sastoji

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje na 70% predavanja, izrada seminara, ispunjavanje zadanih zadataka

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-9

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5%

Periodična provjera znanja

2,5

1-9

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50%

95%

Završni ispit **

2,5

1-9

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50%

95%

Ukupno:

5

     

50%

100%

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit  se može položiti preko tri kolokvija. Sva tri kolokvija moraju biti pozitivno ocjenjena za ostvarivanje prava upisa ocjene temeljem kolokvija. Ocjena bazirana na kolokvijima izračunava se

na način da se uzme zbroj ocjena sva tri kolokvija te podijeli sa tri (3) (kako bi dobili finalnu ocjenu)

(npr.2+3+5=10/3=3,33-ocjena(dobar).Na ovom kolegiju studenti imaju tri parcijalna ispita. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Nakon parcijalnog ispita prema potrebi se provodi i usmena provjera znanja. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se minimalno 10 i maksimalno 60 minuta.

Ljestvica ocjenjivanja uspješnosti na pojedinom kolokviju

50% -69% dovoljan (2)

70% -79% dobar (3)

80% -89% vrlo dobar (4)

90% -100% izvrstan (5)

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako se zadovolji na pismenom ispitu. Usmeni di o maksimalni traje 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

Guberac, V. (2000): Sjemenarstvo  ratarskih kultura, Skripta, PFOS
Martinčić, J., Kozumplik, V. (1996): Oplemenjivanje bilja, Vježbovnik, PFOS
Kolak, I.,(1994): Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura, Globus, Zagreb

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo