Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Institucije i politike Europske unije

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

I.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Svrha predmeta je upoznati studente s nastankom i razvojem Europske Unije, organizacijom, ulogom i načinom  rada institucija Europske zajednice te sa njihovim međusobnim funkcionalnim odnosom. Kako je najvažniji segment približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji upravo harmonizacija hrvatskog pravnog sustava s europskom pravnom stečevinom upoznati studente s osnovnim politikama Europske unije te postupkom oblikovanja politika u EU u teoriji i praksi.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.         Nakon odslušanog kolegija student će:

2.         1.Primijeniti stečena znanja iz područja svakodnevnog funkcioniranja Europske Unije

3.         2.razumjeti i vrednovati postupak oblikovanja politika u EU u teoriji i praksi.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan biti 70 % na nastavi kako bi imao uvjet za potpis. Za polaganje ispita je potrebno izraditi i izložiti seminarski rad.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-2

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-2

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-2

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

7

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja(ukoliko student ne položi prvi kolokvij)

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kriteriji i način polaganja ispita:

Ø  Pismeno i usmeno (ispitni rok)

Ø  Putem kolokvija (2 KOLOKVIJA) i usmeno

Kolokvij = 60% za prolaz

Ispit = 60% za prolaz

Pismeni dio ispita- esejska pitanja i nabrajanja (ukupno 10 pitanja). Kolokvij/pismeni dio ispita traje 45 minuta. Usmeni ispit traje maksimalno 30 minuta po studentu.

Bodovi

Ocjena

10

izvrstan

9

vrlo dobar

8

dobar

7

dobar

6

dovoljan

1.8.     Popis literature

Ljerka Mintas – Hodak, EUROPSKA UNIJA, Mate d.o.o., 2011. godina

LjerkaMintasHodak:UvoduEuropskuuniju, Zagrebačka školeekonomijeimanagementa, 2004.Zagreb

Pascal Fontaine :Europa u 12 lekcija, Ured za službene publikacije Europskih zajednica, 2007.,Bruxelles

HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA, Prednosti i izazovi članstva, Institut za međunarodne odnose – IMO Zagreb, 2012.

Hartley T.C., Temelji prava Europske zajednice, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka 2004.

Kandžija, V.; Cvečić, I.: " Makrosustav Europske unije ", Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2008.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo