Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Stručna praksa

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij

Status kolegija

 Obavezni                                        i

Studijska godina

druga

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

15 ECTS

Broj sati (P+V+S)

(0+300+0)

1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje studenata s organizacijom i funkcioniranjem poduzeća ili ustanove gdje je praksa obavljena, te upoznavanje sa sustavom rada i poslovanja odgovarajućih organizacijskih jedinica u poduzeću ili ustanovi.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Studenti će:

1.       shvatiti funkcioniranje poduzeća ili ustanove gdje je stručna praksa obavljena,

2.       svladati sustav rada i poslovanja odgovarajućih organizacijskih jedinica u poduzeću ili ustanovi,

3.       naučiti kako radi i posluje konkretna organizacijska jedinica u kojoj je student obavio najveći dio stručne prakse,

4.       znati raditi na konkretnim slučajevima iz prakse.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 vježbe 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Sukladno Pravilniku o studiranju.

Redovito prisustvovanje na predavanjima, seminarima, radionicama i terenskoj  nastavi. 

Aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina).

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

5

1-4

Aktivno sudjelovanje na vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

           

Završni ispit **

5

1-4

   

50

100

Ukupno:

10

     

50

100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata provodi Mentor stručne prakse u poduzeću u kojem je student obavljao istu i Voditelj stručne prakse na Veleučilištu u Slavonskom Brodu.

1.8.     Popis literature

Upute o stručnoj praksi studenata

Potrebna dokumentacija (Uputnica za stručnu praksu, Potvrda o obavljenoj stručnoj praksi, Sporazum o suradnji za izvođenje stručne prakse)

1.9.    Komentari

pdfSPravilnik o stručnoj praksi

pdfSZadatak, uputnica i potvrda o obavljenoj stručnoj praksi

pdfSZahtjev za priznavanje stručne prakse

docSDnevnik stručne prakse

pdfSOkvirni zadaci stručne prakse

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo