Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Strategijski menadžment

Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

1

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Svrha je kolegija potaknuti studente na strategijski način razmišljanja i razvijati sposobnost da u okolini vlastitog poslovnog sustava uoče najvažnije, sveobuhvatne i dugoročne sastavnice. Poslovna strategija upoznaje se kao način trajnog promišljanja o ciljevima kao poduzeće želi ići, te odabir najprikladnije strategije za pozicioniranje, razvoj i najprikladnijih procesa da bi se ti ciljevi ostvarili. Potiče se stvaranje grupnog identiteta.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Definirati strategiju, strategijski menadžment te strategijskog menadžera

2.       Objasniti povezanost pojedinih elemenata modela strategijskog menadžmenta

3.       Identificirati i analizirati elemente okoline i njihov odnos sa strategijom poduzeća

4.       Identificirati i vrednovati glavne pokretače promjena u poslovanju, u suvremenom okruženju

5.       Primijeniti optimalnu portfolio matricu.

6.       Primijeniti različite metode i tehnike analize (npr. portfolio matrice) strategijske pozicije poduzeća s ciljem odabira poslovne strategije

7.       Predložiti strategiju poduzeća uvažavajući rezultate strateške analize.

8.       Opisati potrebne aktivnosti u procesu implementacije izabrane strategije.

9.       Osmisliti kontrolu strategije u fazi implementacije

10.   Razviti kritičko razmišljanje i sposobnost prepoznavanja strategijskih komponenti u praksi (case study metoda)

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave

nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

10

Periodična provjera znanja

4

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

60

100

Pismena provjera znanja*

4

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Pismeni ispit

60

100

Usmena provjera znanja**

4

1-5

Priprema za usmenu provjeru znanja

Usmena provjera znanja

0

10

Ukupno:

6

     

60

100

*Pismenoj provjeri znanja student pristupaju studenti ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

**Usmenom dijelu ispita pristupa student nakon provjere znanja te može povećati ocjenu ostvarenu na kolokviju ili provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave

nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita - do 60 min.

                                                       Usmeni dio ispita - do 30 min.

1.8.     Popis literature

 

Buble, M. (ur.): “Strateški menadžment”, Sinergija 2010., Zagreb

Thompson, A.A. Jr., Strickland A.J. III i Gamble, J.E., “Strateški menadžment: u potrazi za konkurentskom prednošću”, XIV izdanje, MATE 2008., Zagreb

Kourody, J., “Poslovna strategija”, Masmedia, Zagreb, 2007.

Dess, G.G., Lumpkin, G.T.,.Taylor, M.L., Strategic Management, McGraw-Hill/Irwin, New York, Second Edition, 2005.

1.9.    Komentari

 
 


[1]  VAŽNO: Uzsvakiodnačinapraćenjaradastudenatatreba unijetiodgovarajućiudiouECTSbodovimapojedinihaktivnostitakodaukupnibrojECTSbodovaodgovarabodovnojvrijednostikolegija. Prazna polja možete upotrijebiti za dodatne aktivnosti.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo