Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Operacijski menadžment

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

2

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

35+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Kolegij omogućava studentima razumijevanje različitih metoda u rješavanju kompleksnih poslovnih problema. Svaka metoda je objašnjena u kontekstu stvarnog poslovnog problema. Naglasak je na interpretaciji i  primjeni rezultata. Studenti se uče  vještini primjene računalnih programa.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Usvojiti osnovna znanja o planiranju proizvodnje

2.       Usvojiti osnovna znanja o proizvodnim poslovnim procesima

3.       Usvojiti osnovna znanja o japanskim proizvodnim filozofijama

4.       Usvojiti i primijeniti metode za optimiranje

5.       Usvojiti i primijeniti metode za upravljanje projektima

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja) te izrada seminarskog rada

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave i pregledanog seminara

nakon uspješno položenog pismenog ispita i pregledanog seminara pristupiti usmenom ispitu

pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja

1

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima

Evidencija prisutnosti studenata

0

10

Seminari

1

1-5

Izrada i izlaganje seminarskih radova

Usmena provjera

10

20

Periodična provjera znanja

3

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

50

70

Pismena provjera znanja*

3

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Pismeni ispit

50

80

Usmena provjera znanja**

1

1-5

Priprema za usmenu provjeru znanja

Usmena provjera znanja

0

10

Ukupno:

5

     

60

100

*Pismenoj provjeri znanja student pristupaju studenti ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

**Usmenom dijelu ispita pristupa student nakon provjere znanja te može povećati ocjenu ostvarenu na kolokviju ili provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

prisustvovanje na 70% nastave (predavanja) te izrada seminarskog rada

aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave i pregledanog seminara

nakon uspješno položenog pismenog ispita i pregledanog seminara pristupiti usmenom ispitu

pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka

te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita - do 60 min.

                                                       Usmeni dio ispita - do 30 min.

1.8.     Popis literature

Barković, D.: Uvod u operacijski management, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.

Barković, D.: Operacijska istraživanja, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2001.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo