Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

POSLOVNI ENGLESKI  JEZIK III

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

DRUGA  (2)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

25+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Stjecanje receptivne, strukturne i produktivne jezične kompetencije studenata u procesu razumijevanja i prevođenju poslovnih pisama  sa stranog jezika na hrvatski jezik, te sa hrvatskog jezika na strani jezik.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Upisana prva  godina

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

-  poznati sa stručnim rječnicima gospodarske struke/poslovnog dopisivanja. Analizom različitih vrsta poslovnih pisama studenti se upoznaju s njihovim specifičnim oblicima i sadržajima (upit, ponuda, narudžba, potvrda primitka naloga, odbijanje narudžbe, opoziv narudžbe, ugovor, otpremnica, račun, opomena: kašnjenje isporuke, kašnjenje plaćanja, reklamacija

- prevođenjem vokabulara i fraza specifičnih za pojedinu vrstu poslovnog pisma stvori preduvjet za brzo, korektno i uspješno razumijevanje, prevođenje i sastavljanje različitih vrsta poslovnih pisama sa stranog jezika na hrvatski jezik, te sa hrvatskog  jezika na strani jezik.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Studenti imaju sljedeće obveze kako bi ostvarili pravo na potpis:

1. Prisustvovanje predavanjima i  vježbama (70 %) 

2. Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi (zadnji tjedan nastave)

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-2

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

3

1-2

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3

1-2

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji

na pismenom ispitu.

 Popis literature : Preporučena literatura:

1. Ashley, A.: A Handbook of Commercial Correspondence, OUP, 2004.
2. Ivir, V.: Hrvatsko-engleski poslovno-upravni rječnik, Školska knjiga, Zagreb 1993.
3. Littlejohn, A.: Company to Company, CUP 2000.
4. Bujas, Ž.: Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb 1999.

5. Konig, Ljerka:Sinerely Yours, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2005.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo