Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Poslovni njemački jezik III

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

2. godina

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

(25 + 15 + 0)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Stjecanje receptivne, strukturne i produktivne jezične kompetencije u procesu razumijevanja i prevođenja poslovnih pisama sa stranog jezika na hrvatski jezik, te sa hrvatskog jezika na strani jezik. Kolegij će studentima ponuditi teorijsku i praktičnu osnovu za razumijevanje procesa poslovnog dopisivanja kao i proširenje vokabulara vezano za tematiku turizma i sajmova. Stjecanje kompetencije razumijevanja i interpretacije izabranih tekstova na stranom jeziku, te korištenje jezičnih struktura u funkciji razumijevanja stručnih tekstova. Učinkovito korištenje rječnika i drugih priručnika.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija:

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij:

1.       Studenti će nadograditi i proširiti jezična znanja i vještine iz prethodnog semestra

2.       Koristiti će jezične strukture i konstrukcije potrebne za područje turizma i putovanja

3.       Povezati će sadržaje vezane za strukturu ponude i dati primjere za određene proizvode

4.       Imenovati će najvažnije konstrukcije vezano za organizaciju i ciljeve sajma

5.       Upotpuniti će već postojeći vokabular stručnom terminologijom

6.       Istražiti će gramatičke strukture hrvatskog i njemačkog tiska

7.       Usvojiti će elemente pisanja poslovnog pisma

8.       Služenje stručnom terminologijom

9.       Prijevod stručnih tekstova i analiza.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata:

Redovno pohađanje predavanja i vježbi, pisanje kolokvija, pripreme za polaganje ispita.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-9

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

3

1-9

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3

1-9

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:

Na kolegiju stranog jezika studenti imaju dva parcijalna ispita. Prvi dio parcijalnog ispita sadrži pitanja iz dogovorenih područja strukovnog stranog jezika na kolegiju Njemački jezik, a drugi dio su gramatička pravila i jezik struke, dok drugi parcijalni ispit sadrži pitanja iz nadalje odabranog područja strukovnog stranog jezika na kolegiju, a drugi dio su gramatička pravila, jezik struke, te prijevod zadanih odlomaka. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta. Kolegij se boduje s najviše 100 bodova. Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti

Broj bodova

 

Prisutnost na nastavi

100% – 10 bodova

min 93,3% – 6 bodova

min 86,7% – 3 bodova

10

1. parcijalni ispit

a.) 6 pitanja sa max. 5 bodova

b.) 3 pitanja sa max. 5 bodova

45

2. parcijalni ispit

a.) 6 pitanja sa max. 5 bodova

b.) 3 pitanja sa max. 5 bodova

45

Završni ispit**

a.) pitanja i gramatika

b.) prijevod i analiza teksta

90

Ukupno

 

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.

Konačna ocjena kolegija (koja se upisuje u indeks) je aritmetička sredina ocjena oba parcijalna ispita koje nužno moraju biti pozitivne. U slučaju želje za popravljanjem ocjene s pojedinog parcijalnog ispita održanog tijekom semestra ili na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima, student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima. U tom slučaju dotad ostvarena ocjena na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se briše i priznaje se samo nova ostvarena ocjena.

Polaganje završnog ispita: Na redovitim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima student može polagati pojedine parcijalne ispite ili završni ispit koji objedinjava pitanja oba parcijalna ispita. Završni ispit piše se 90 minuta i sadrži 90 bodova. Ocjena kolegija izračunava se na sljedeći način:

Ukupan broj bodova

Ocjena

89 – 100

izvrstan (5)

76 – 88

vrlo dobar (4)

63 – 75

dobar (3)

50 – 62

dovoljan (2)

0 – 49

nedovoljan (1)

1.8.     Popis literature:

Čičin-Šain Buljan; Kosanović; Štampalija (2005) Poslovni njemački II. Zagreb, Mikrorad.

1.9.    Komentari:

Nema

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo