Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

 TRGOVAČKO PRAVO

Studijski program

 Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

II.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

35+0+10

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente s osnovama prava i institutima trgovačkog prava te s pojmovima i logikom trgovačkog prava; upoznavanje s normama čije je poznavanje uvjet za kvalitetno obavljanje pojedinih pravnih poslova, razvijanje samostalnog i kritičkog razmišljanja kao preduvjeta za uspješno pregovaranje i sklapanje pravnih poslova; stjecanje općih i posebnih znanja o trgovačkim subjektima i spoznaje o važnosti i ulozi trgovačkog prava, nositeljima gospodarskog poslovanja te stjecanje znanja koje obuhvaća područje trgovačkog statusnog prava i trgovačkog ugovornog prava; stjecanje općih i posebnih znanja koja omogućuju razumijevanje i identifikaciju društva uz mogućnost primjene stečenog znanja na rješavanje praktičnih problema; stjecanje posebnih znanja o karakteristikama pojedinih trgovačkih ugovora, sklapanju ugovora, njegovom tumačenju i prestanku uz osposobljavanje studenata za samostalnu primjenu stečenog znanja i korištenje stečenih znanja o trgovačkom poslovanju i sklapanju trgovačkih ugovora.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

 

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon odslušanog kolegija od studenata se očekuje:

1.      usvajanje gradiva i temeljnih značajki trgovačkog prava

2.      stjecanje potrebnih znanja iz područja trgovačkog statusnog i ugovornog prava;

3.      mogućnost definiranja i razlikovanja temeljnih instituta trgovačkog prava i prava društava budući se očekuje da će studenti razviti opće kompetencije – identificiranje ključnih pojmova,

4.       sustavno i smisleno argumentiranje stajališta, pismeno i usmeno izražavanje, kao i specifične kompetencije – logično povezivanje i analizu pojmova i instituta trgovačkog prava,

5.      te kompetencije za vođenje poslova društva primjenjujući stečena znanja i vještine na rješavanje praktičnih problema .

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

 ostalo

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan biti 70 % na nastavi kako bi imao uvjet za potpis. Za polaganje ispita je potrebno izraditi i izložiti seminarski rad.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminari

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja(ukoliko student ne položi prvi kolokvij)

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se može položiti putem dva kolokvija i usmenog ispita, te putem pismenog ispita i usmenog.

Pismeni ispit traje 45 minuta, a usmeni ispit do 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

Obvezna:

        1. Barbić, J.: Pravo društava (Društvo kapitala), Organizator, Zagreb, 2010. god.

        2. Petrović, S.: Osnove prava društava, Pravni fakultet u Zagrebu, 2008. god.

        3. Jelinić, S.: Trgovačko pravo I, pravo društava, Pravna agencija, Osijek, 2010. g., ISBN 978

            953-5623-0-0

        4. Gorenc, V.: Trgovačko pravo – ugovori, Školska knjiga, Zagreb, 2000. g.

        5. Zakon o trgovačkim društvima (NN, br. 111/93, 34/99, 121/99,            52/00,118/03,107/07,146/08,137/09,152/11,111/12,144/12,68/13)

         6. Zakon o obveznim odnosima (NN, br. 35/05,41/08,125/11)

         7. Zakon o sudskom registru (NN, br. 1/95,57/96,1/98,30/99,              45/99,54/05,40/07,91/10,90/11,148/13)

         8. Stečajni zakon (NN, br. 44/96,161/98,29/99,129/00,                                   123/03,197/03,187/04,82/06, 116/10,25/12,133/12)

         9.  Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

              (NN, br.108/12,144/12,81/13,112/13)

        10. Zakon o obrtu (NN, br. 143/13)

        11. Zakon o čeku (NN, br. 74/94)

        12. Zakon o mjenici (NN, br. 74/94, 92/10)

        13. bilješke s predavanja

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo