Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Menadžment ljudskih potencijala

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

III.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Kroz predavanja i rad na kolegiju studentima će se pobliže objasniti principi managementa ljudskih potencijala, važnost kvalitete dobrog managementa ljudskih potencijala,  utvrđivanje potreba odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u  organizacijama. Studenti će naučiti kako management ljudskih potencijala djeluje na postizanje ciljeva organizacije u današnjem vremenu velikih i brzih promjena te kako razumjeti čimbenike koji utječu na motivaciju zaposlenika.

Studenti moraju steći znanja o odnosu upravljanja ljudskim potencijalima i ostalih sektora koja osiguravaju uspješnost organizacije te znati objasniti kako vanjski čimbenici kao što su ekonomija, globalizacija, djelatnici organizacije i zakonski propisi utječu na razvoj i ulogu upravljanja ljudskim potencijalima u planiranju i izradi strategija. Na predavanjima će se raspravljati o procesima vezanim za osoblje, uključujući analize poslovanja, opise poslova, zapošljavanje i selekciju unutar organizacije te vanjske i unutrašnje čimbenike koji na to utječu. Nastojat će se objasniti uloga cjeloživotnog učenja, treninga i razvoja za ostvarenje uspješnosti organizacije i razvijanja učeće organizacije te kako takav proces uspješno voditi i učiti na primjerima poduzeća koja na najbolji način primjenjuju upravljanje ljudskim potencijalima.

Rad studenata na kolegiju zamišljen je kroz proučavanje sadržaja iz područja managementa ljudskim potencijalima i provođenje testiranja, razvijanje zajedničke vizije novog tretmana ljudskih potencijala u poduzeću kroz njihove timske radove, projekte, prezentacije i raspravu. 

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.         Nakon odslušanog kolegija student će:

2.        

3.         1. Spoznati važnost cjeloživotnog učenja, rasta i razvoja vlastite karijere

4.         2. Identificirati promjene u okruženju poduzeća i unutar samog poduzeća koje utječu na promjene odnosa prema zaposlenima koji se danas shvaćaju kao najvažniji resurs poduzeća s visokim potencijalom rasta.

5.         3. Oblikovati strategiju ljudskih potencijala koja prati strategiju poduzeća

6.         4. Primjenjivati menadžerske alate u  pribavljanju, selekciji, motiviranju, praćenju radne uspješnosti i nagrađivanju ljudskih potencijala u poduzeću

7.         5. Uočiti važnost razvoja menadžera u poduzeću kroz upravljanje karijerom te putem formalnog i neformalnog obrazovanja.

8.        

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan biti 70 % na nastavi kako bi imao uvjet za potpis.

Za polaganje ispita je potrebno izraditi i izložiti seminarski rad u okviru seminarske nastave.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminarska nastava

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarskoj nastavi

Evidencija prisutnosti studenata

Izrada i obrana seminarskog rada

0

9

0

20

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

21

21

40

40

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

42

80

Ukupno:

5

     

51

100

**Završni ispit student mora polagati ukoliko nije zadovoljan postignutim bodovima na prethodnim periodičnim provjerama znanja te ukoliko nije položio jednu ili obje periodične provjere znanja.  Student ne može pristupiti usmenom dijelu završnog  ispita ukoliko na pismenom dijelu ispita nije ostvario prolaznu ocjenu.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kriteriji i način polaganja ispita:

  1. Periodične provjere znanja

Tijekom semestra svaki je student dužan prisustvovati periodičnoj provjeri znanja.  Ukoliko student položi oba pisana dijela periodične provjere znanja te uspješno usmeno i pismeno predstavi i obrani seminarski rad, stječe uvjet za formiranje završne ocjene i nije dužan pristupiti ponovnoj provjeri znanja na ispitnom roku (redovnom ili izvanrednom ). Periodična provjera znanja traje pojedinačno do 45 minuta gdje student odgovara pisano na postavljena pitanja.

Seminarski rad student je dužan napisati sukladno uputama dobivenim od strane nastavnika te ga izložiti i obraniti pred ostalim studentima, koristeći suvremena pomagala u prezentaciji rada (računalo, projektor, prezenter, ppt prezentaciju).

  1. Pismeni i usmeni ispit

Studenti koji nisu zadovoljili periodične provjere znanja tijekom semestra pristupaju polaganju   ispita na redovitim ili izvanrednim ispitnim rokovima. Pismeni dio ispita traje 45 minuta, a usmeni dio ispita može trajati najduže do 30 minuta.

1.8.     Popis literature

1.       Požega, Ž., Menadžment ljudskih potencijala – Upravljanje ljudima i znanjem u poduzeću, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2012.

2.      Bahtijarević-Šiber, F., "Management ljudskih potencijala", Golden marketing, Zagreb, 1999.

3.      Marušić, S.: Upravljanje ljudskim potencijalima, Adeco, 2006.

4.       Armstrong, M., “Kompletna menadžerska znanja – upravljanje ljudima i sobom”,  knjiga prva, MEP Consult, Zagreb, 2001.

5.      Senge, P., “Peta disciplina – principi i praksa učeće organizacije”, Mozaik knjiga, Zagreb, 2001.

6.      R. A. Noe, J. R. Hollenbeck, B. Gerhart i P. M. Wright: Menadžment ljudskih potencijala, Mate d.o.o., 2006. Godina, ISBN 953-246-012-8

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo